בחינות ועבודות

באחריותו הבלעדית של חבר הסגל לחבר בכל הקורסים שהוא מלמד את הבחינות, את ההנחיות והדרישות לעבודות, את השאלונים וכד'. כמו כן באחריותו הבלעדית לבדוק את המבחנים, את העבודות בכתב וכן לבחון בעל-פה.

 

בחינות

 1. על חבר הסגל להעביר את טופס הבחינה כקובץ דרך פורטל מכלול. למסמך הסבר – לחץ כאן.
 2. על חבר הסגל להעביר את טופס הבחינה (מועד א' ומועד ב') דרך פורטל מכלול לפחות שבעה ימים לפני מועד הבחינה הקבוע בלוח הבחינות.
 3. המרצה יקפיד על אופי דומה של הבחינה במועדיה השונים מבחינת: משך הבחינה, חומר עזר אסור ומותר, הרכבת השאלות, משקלן ורמת הקושי.
 4. לא ניתן לשנות את נוסח הבחינה לאחר קבלת אישור קליטת הבחינה.
 5. על חבר הסגל להיות נוכח בחדרי הבחינה בחצי השעה הראשונה ובחצי השעה האחרונה שלה, הן במועד א' והן במועד ב'. לא תתקיים בחינה ללא נוכחות המרצה.
 6. אין חובת נוכחות במועד מיוחד, אך על המרצה או מישהו מטעמו להיות זמין טלפונית.
 7. איחור המרצה מעל חצי שעה מתחילת זמנה של הבחינה יאפשר לסטודנטים לא לגשת לבחינה, והסטודנטים יהיו רשאים לקבל מועד מיוחד. מועד ב' יחשב כמועד א' ויאושר למעוניינים מועד מיוחד.
 8. אישור להיבחן במועד מיוחד יינתן לסטודנט בידי דיקן הסטודנטים בלבד. יש לדאוג להעברת שאלון הבחינה לאחראית למבחנים מבעוד מועד.
 9. חבר סגל שנבצר ממנו, מסיבות ראויות, להיות נוכח בזמן קיום הבחינה חייב לדווח על כך מבעוד מועד לראש בית הספר. לאחר אישור ראש בית הספר על המרצה לדאוג למרצה מחליף המתמצא בתחום.
 10. אין לקיים בחינות שלא בתקופת המבחנים הרשמית.
 11. לוח המבחנים המעודכן נמצא באתר הקורס. חבר סגל חייב לקיים את הבחינה אך ורק במועד שנקבע בלוח הבחינות.
 12. ניתן לקיים מבחן או בוחן באמצע הסמסטר בהודעה מראש לסטודנטים במסגרת הסילבוס ובתיאום עם אחראית המערכת ומרכזת מדור הבחינות.
 13. אין לקיים בחנים בשלושת השבועות שלפני סיום הסמסטר.
 14. סטודנט רשאי להיבחן בשני מועדים: מועד א' ומועד ב'. סטודנט הבוחר להיבחן במועד אחד בלבד מוותר על זכותו לשני מועדים. סטודנט שאינו יכול להיבחן באחד המועדים בשל סיבות המוגדרות בחוק הסטודנט  יהיה זכאי למועד מיוחד באישורו של דיקן הסטודנטים.
 15. על חבר הסגל לבדוק את הבחינות, להעבירן לסריקה ופרסום הציונים תוך 7 ימים מיום הבחינה.
 16. מרצה חייב לחשוף את  הבחינה באמצעות הסריקה הן במועד א' והן במועד ב' וזאת כדי לתת הזדמנות נאותה לסטודנט להתכונן למועד ב' או  לערער על הציון במידה וירצה בכך.
 17. לצורך סריקת המחברות הבדוקות על חבר הסגל להחזיר אותן לחדר הבחינות במעטפה סגורה תוך שבוע מיום הבחינה.

כל מחברות הבחינה הבדוקות ייסרקו ויישמרו בתכנת מכלול על גבי שרתי המכללה למשך שנה.

 

עבודות

 1. על חבר הסגל לציין בסילבוס את ההנחיות לעבודה, את היקפה ואת לוח הזמנים כולל מועד ההגשה.
 2. עבודה שנתית תימסר רק עד המועד שיקבע המרצה, ולא יאוחר מה-31 ביולי באותה שנת לימודים.
 3. עבודה בקורס שנלמד בסמסטר א' תימסר רק עד המועד שיקבע המרצה, ולא יאוחר מתחילת סמסטר ב' באותה שנת לימודים.
 4. עבודה בקורס שנלמד בסמסטר ב' תימסר רק עד המועד שיקבע המרצה, ולא יאוחר מה-31 ביולי באותה שנת לימודים.
 5. אין לקבל עבודה לאחר המועד שנקבע. אישור להגשת עבודה באיחור יקבל הסטודנט מועדת ההוראה של בית הספר בלבד. עותק של האישור יישלח למרצה.
 6. על המרצה להקליד ציונים בהתאם להנחיות בית הספר ובכל מקרה לא יאוחר מחודש ממועד המסירה שקבע המרצה  (בבית הספר להכשרה – שבועיים ממועד המסירה).

 

 1. בקורס שבו נדרשת כתיבת עבודה סמינריונית לוח הזמנים להגשה מלאה או חלקית של העבודה ייקבע בידי המרצה. אם המרצה לא קבע תאריך, התאריך האחרון למסירת העבודה המוגמרת יהיה בשבוע הראשון של שנת הלימודים הבאה.
 2. על המרצה להקליד ציונים של עבודות סמינריוניות לא יאוחר מהיום האחרון של תקופת הבחינות של סמסטר א' בשנת הלימודים שלאחר שנת הקורס.
 3. את עבודת הסיכום ב"התנסות בהוראה" (פרויקט) ימסור הסטודנט עד התאריך שיקבע המדריך הפדגוגי, ולא יאוחר מה-31 ביולי באותה שנת לימודים. סטודנט שלא הגיש את עבודת הסיום בזמן יהיה חייב לחזור על "ההתנסות בהוראה" שנה נוספת ולכתוב עבודת סיום חדשה. עבודת הסיום בהתנסות היא תנאי הכרחי להסמכה להוראה.
דילוג לתוכן