פעולות לעידוד המחקר במכללה

כללי

נוהל זה יחול על:

 1. חבר סגל אקדמי בעל קביעות בהיקף של 33% משרה ומעלה.
 2. חבר סגל אקדמי ללא קביעות, בהיקף של 75% משרה ומעלה.

מטרה

מטרת נוהל זה לעודד פעילות מחקרית: פרסום מאמרים בכתבי עת שפיטים, פרסום ספרים והגשות לקרנות מחקר תחרותיות.

תוכן הנוהל

 • פרסום מאמר שפיט
 1. עבור פרסום מאמר בכתב עת שפיט (Q1 , Q2), יקבל חבר הסגל סך של 3,000 ₪ עבור פרסום המאמר לכל שנה אקדמית.
  מצ"ב טופס בקשה לקבלת מענק עבור פרסום מאמר.
  הסכום הנ"ל יועבר לבחירת חבר הסגל לקרן מחקר אישית (לצורך המשך פעילות מחקרית או לקניית מחשב נייד בלבד), או לשכרו (בניכוי מס הכנסה עפ"י דין).
 1. עבור פרסום מאמר בכתב עת שפיט (Q3 , Q4), יקבל חבר הסגל סך של 1,500 ₪ עבור פרסום המאמר לכל שנה אקדמית.
  מצ"ב טופס בקשה לקבלת מענק עבור פרסום מאמר.
  הסכום הנ"ל יועבר לבחירת חבר הסגל לקרן מחקר אישית (לצורך המשך פעילות מחקרית או לקניית מחשב נייד בלבד), או לשכרו (בניכוי מס הכנסה עפ"י דין).
 1. עבור פרסום מאמר בכתב עת שפיט אנגלית/ עברית, ללא דירוג, יקבל חבר הסגל סך של 1,500 ₪ עבור פרסום המאמר לכל שנה אקדמית.
  מצ"ב טופס בקשה לקבלת מענק עבור פרסום מאמר.
  הסכום הנ"ל יועבר לבחירת חבר הסגל לקרן מחקר אישית (לצורך המשך פעילות מחקרית או לקניית מחשב נייד בלבד), או לשכרו (בניכוי מס הכנסה עפ"י דין).
 2. עבור פרסום מאמר בספר ערוך שעבר שיפוט, יקבל חבר הסגל סך של 1,500 ₪ עבור פרסום המאמר לכל שנה אקדמית.
  מצ"ב טופס בקשה לקבלת מענק עבור פרסום מאמר.
  הסכום הנ"ל יועבר לבחירת חבר הסגל לקרן מחקר אישית (לצורך המשך פעילות מחקרית או לקניית מחשב נייד בלבד), או לשכרו (בניכוי מס הכנסה עפ"י דין).
 3. עבור תרגום ועריכה לשונית של מאמר, יקבל חבר הסגל סך של עד 2,000 ₪ לכל שנה אקדמית בכפוף להצגת אסמכתאות.
  מצ"ב טופס בקשת תקציב בגין תרגום/עריכה לשונית של מאמר.
  הסכום הנ"ל יועבר לבחירת חבר הסגל לקרן מחקר אישית (לצורך המשך פעילות מחקרית או לקניית מחשב נייד בלבד), או לשכרו (בניכוי מס הכנסה עפ"י דין).

* כל טופס מלא יגיע ישירות לטיפול, מייל: gila_av@kaye.ac.il.

 

 • פרסום ספר אשר עבר תהליך שיפוט
 1. עבור פרסום ספר באנגלית אשר עבר תהליך שיפוט, יקבל חבר הסגל 5,000 שח, אחת לשלוש שנים.
 2. עבור פרסום ספר בעברית אשר עבר תהליך שיפוט, יקבל חבר הסגל 2,500 שח, אחת לשלוש שנים.
  מצ"ב בקשה לקבלת תגמול בגין פרסום ספר אשר עבר תהליך שיפוט.
 3. עבור תרגום ועריכה לשונית של ספר יקבל חבר הסגל סך של עד 2,000 שח לכל שנה אקדמית בכפוף להצגת אסמכתאות.
  מצ"ב טופס בקשת תקציב בגין תרגום/עריכה לשונית של ספר.

* כל טופס מלא יגיע ישירות לטיפול, מייל: gila_av@kaye.ac.il.

 

 • קרנות מחקר תחרותיות
 1. חבר סגל שהצעתו זכתה בקרן מחקר תחרותית (בכפוף לרשימת הקרנות התחרותיות המפורטות בנספח א), יקבל תגמול בסך של 7,500 שח.
  מצ"ב טופס בקשה לתגמול עבור זכיה בקרן מחקר תחרותית.
 2. חבר סגל שלא זכה במימון בקרן מחקר תחרותית, אך קיבל ציון טוב מאוד, יקבל תגמול בסך 5,000 שח.
  מצ"ב טופס בקשה לתגמול עבור ציון טוב מאוד בקרן מחקר תחרותית.
 3. חבר סגל שיתחייב להגיש הצעת מחקר לקרן מחקר תחרותית, יקבל תגמול בסך 3,500 שח. עם קבלת הכסף, יימלא חבר הסגל הצהרה לאיזו קרן ומהו מועד ההגשה.
  לא הגיש חבר הסגל את ההצעה כאמור, יתבקש להחזיר את התגמול בשכרו.
  מצ"ב טופס בקשה לתגמול להגשת הצעת מחקר לקרן מחקר תחרותית.

* כל טופס מלא יגיע ישירות לטיפול, מייל: gila_av@kaye.ac.il.

 

תחולה

תחולת נוהל זה החל מתחילת שנה"ל תשפ"ד.

כללי

נוהל זה יחול על:

 1. חבר סגל אקדמי בעל קביעות בהיקף של 33% משרה ומעלה, הנוסע לחו"ל במסגרת מחקר פעיל.
 2. חבר סגל אקדמי ללא קביעות, בהיקף של 50% משרה ומעלה הנוסע לחו"ל במסגרת מחקר פעיל.

מחקר פעיל ייחשב נסיעה לכנס בו מציג חבר הסגל מחקר/ מאמר, או לחילופין, שיתוף פעולה מחקרי עם עמית ממוסד אקדמי מוכר בחו"ל.

מטרה

מטרת נוהל זה לקבוע את הקריטריונים לקבלת האישור והחזר ההוצאות בגין מחקר פעיל.

תוכן הנוהל

 1. חבר סגל המבקש לנסוע לחו"ל לצורך הצגת מחקר, מאמר, אשר לא הוצגו קודם לכן בכנס (בינלאומי או ארצי), יגיש בקשה לראש ביה"ס/ ממונה מטעם נשיא המכללה אשר תכלול:
 • שם הכנס, האגודה/ ארגון המקיים את הכנס, מיקומו, תאריכי הכנס ואישור על קבלת המחקר/ מאמר לכנס. מצ"ב טופס בקשה לאישור ראש בית הספר.
 • מימון הנסיעה יכלול:
  • הוצאות טיסה (מחלקת תיירים).
  • לינה ושהות במהלך ימי הכנס ובנוסף עד יום שהות נוסף לפני ואחרי הכנס (עד 250$ ללילה) ועד חמישה לילות.
  • דמי הרשמה לכנס.
  • אש"ל כמקובל (75$ ליום).
  • נסיעות לשדה התעופה ובחזרה.
 • עם אישור הבקשה ע"י ראש ביה"ס, חבר הסגל יעביר את האישור סרוק במייל לגב' גילה אביטל: gila_av@kaye.ac.il לצורך מימון הנסיעה.
 • חבר סגל המבקש להשתתף בכנס בינלאומי בארץ יבקש אישור מראש בית הספר. את האישור יש לסרוק ולהעביר לגב' גילה אביטל במייל: gila_av@kaye.ac.il.
 • לצורך הצגה בכנס בינלאומי בארץ, המימון יכלול דמי הרשמה, הוצאות נסיעה לכנס בארץ, שהות בת לילה אחד בלבד עד תקרה של 750 שח ללילה. מצ"ב טופס בקשה לאישור ראש בית הספר.

 

 • במידה ויש לחבר הסגל קרן מחקר אישית, ינוצלו קודם כספי קרן המחקר האישית, ובמידה ונדרשת השלמה, היא תושלם בהתאם לנוהל.
 • חבר סגל המבקש לקבל כספים למימון נסיעתו עפ"י הנוהל הנ"ל, יתבקש להצהיר כי לא קיבל מימון נוסף ממקור אחר.
 • תוך 10 ימים מיום חזרתו של חבר הסגל, יגיש אסמכתאות קבילות, במחלקת כספים לגב' סיוון ורדי, עבור הוצאות שבוצעו במהלך השהות.
 • תקרת המימון לשנה הינה:
  • עבור חבר סגל בעל קביעות, מעל 33% משרה לא תעלה על סך של 8,500 ש"ח.
  • עבור חבר סגל ללא קביעות, מעל 75% משרה לא תעלה על סך של 8,500 ש"ח.
  • עבור חבר סגל ללא קביעות, מעל 50% משרה לא תעלה על סך של 6,000 ש"ח.
 • יציאה לכנס ממומן בנוהל זה, ואישור היעדרות מהוראה תותר פעם בשנה אקדמית.

לצורך מימון נסיעה לשיתוף פעולה במחקר פעיל, יגיש חבר הסגל מכתב הזמנה רשמי מעמיתו אשר עמו הוא מבקש לקיים שיתוף פעולה, תוך התייחסות למהות המחקר וסוג שיתוף הפעולה. מכתב ההזמנה (מאת עמית המחקר) ייכתב על נייר לוגו של המוסד המזמין.

 • מימון לצרכי שיתוף פעולה מחקרי, ייעשה בתנאים הנ"ל. המימון לא יעלה על 5 ימים.
 • הבקשה תוגש לראש ביה"ס/ ממונה מטעם נשיא המכללה. ראש ביה"ס/ ממונה מטעם נשיא המכללה יצרף את אישורו.
 • חבר הסגל רשאי לקבל את סכום הכסף המבוקש טרם הנסיעה לאחר חתימה על הצהרה להגשת אסמכתאות תוך 10 ימים מיום חזרתו במחלקת כספים אצל גב' סיון ורדי.
 • לאחר הנסיעה, האסמכתאות יוגשו למחלקת הכספים לגב' סיוון ורדי.
 • במידה ותוך 10 ימים חבר הסגל לא יגיש את האסמכתאות/קבלות כמבוקש, הסכום ינוכה משכרו.

 

 1. מס הכנסה

התקרות שנקבעו בנוהל זה עומדות עד התקרה המותרת המופיעה בתקנות מס הכנסה והחזר הוצאות לינה ונסיעות ולפיכך פטורים ממס הכנסה.

במקרים בהם יקבע ע"י מס הכנסה שיעור לניכוי מס במקור, ינוכה המס בהתאם.

 

תחולה

תחולת נוהל זה החל מתחילת שנה"ל תשפ"ד.

חבר סגל הבוחר בהעברת הגמולים עבור פרסום מאמר/ספר או קרנות מחקר תחרותיות לקרן מחקר אישית (באמצעות אחד הטפסים המצורפים לנהלי עידוד מחקר והמפורסמים באתר המכללה), הגמול יועבר באופן אוטומטי לקרן מחקר אישית שתיפתח עבורו.

חבר סגל יוכל לנצל כספים מקרן המחקר האישית רק למטרות הבאות:

 • תרגום או עריכת מאמר/ספר (בתוספת לגמול הניתן על ידי המכללה).
 • העסקת עוזר מחקר.
 • ביצוע סקרים על ידי חברות חיצוניות.
 • סיוע בניתוח סטטיסטי או מתודולוגי אחר.
 • נסיעות לכנסים בינלאומיים לצורך הצגת מאמר או מחקר פעיל (בנוסף להחזר הניתן ע"י המכללה פעם בשנה).
 • רכישת ספרים או כתבי עת לטובת המחקר האישי.
 • תוכנות מחשב שאינן מסופקות ע"י המכללה.

ניצול כספי קרן המחקר האישי יעשה באמצעות הצגת אסמכתאות וקבלות רשמיות במחלקת הכספים אצל גב' סיוון ורדי, מייל: sivanv@kaye.ac.il.

לא ניתן יהיה לפדות בעת פרישה כסף שיצטבר בקרן המחקר האישית.

 

תחולה

תחולת נוהל זה החל מתחילת שנה"ל תשפ"ד.

טופס בקשה לקבלת החזר הוצאות בגין השתתפות בכנס בארץ:

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן