חבר סגל רשאי לעבוד בעבודה נוספת בתנאים האלה:

  1. העבודה הנוספת אינה עומדת בניגוד או בסתירה לחוק או לקובץ הוראות משרד החינוך.
  2. אין ניגוד עניינים בין העבודה הנוספת לבין העבודה במכללה.
  3. אין חפיפה בין שעות העבודה בעבודה הנוספת לאלה שבמכללה.
  4. העבודה הנוספת אינה בתחום הגדרת תפקידו של חבר הסגל במכללה. כלומר לא ניתן לקבל משני מקומות עבודה – שכר על אותן מטלות.
  5. סה"כ היקף העבודה בכל מוסדות העבודה לא יעלה על 140%. חבר סגל השייך ל"אופק חדש" – עד 117% וחבר סגל השייך ל"עוז לתמורה" – עד 125%.
  6. חבר סגל אינו מורשה להשתמש בציוד או ברכוש המכללה לצורך עבודתו במקום אחר.
  7. עבודה נוספת שאינה עומדת בתנאים שפורטו תיחשב הפרת משמעת.
דילוג לתוכן