היעדרות מהעבודה

 1. חובה על חבר סגל שנבצר ממנו להגיע ליום עבודתו במכללה להודיע מבעוד מועד לגב' שולי אלון, מזכירת ראש בית הספר להכשרה במספר 08-6402711 או לגב' רבקה דדון, מזכירת ראשי התמחויות במספר:
  08-6402709. על מדריכים פדגוגיים יש להודיע על היעדרות מיום התנסות לראש תוכנית בה הוא מדריך.
 2. פרסום ההיעדרות לסטודנטים ייעשה אך ורק בידי הגורמים המוסמכים לכך )אחראית מערכת או מזכירות ראש בית הספר( ובדרכים המקובלות )אתר המכללה, הודעות טלפוניות וכד'(.
 3. אין להודיע לסטודנטים באופן עצמאי על היעדרות.
 4. לא תאושר היעדרות בשכר/ לא בשכר לעובד הוראה בכל תפקיד שהוא ובכל מסגרת העסקה בתקופת ימי הלימוד במהלך שנת הלימודים.

נסיעות לחו"ל במהלך התקופה שבין הסמסטרים

הימים שבין הסמסטרים (תקופת הבחינות) נחשבים לימי עבודה בשנת הלימודים האקדמית.

 

 1. מרצה רשאי לבקש היעדרות בשכר בתקופה שבין הסמסטרים למטרות שאינן פרטיות (כינוס, השתלמות, שליחות וכד') וזאת בימים שבהם אין פעילויות מתוכננות במכללה.
 2. את הבקשה יש להגיש ל"וועדה לאישור חופשות בתקופה שבין הסמסטרים" לפחות שבעה שבועות לפני תחילת התקופה שבין הסמסטרים. את הבקשה יש להגיש במשרד המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים.
 3. יש לצרף לבקשה אישורים המעידים על מהות הנסיעה.
 4. שישה שבועות לפני סיום הסמסטר יכנס המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים ועדה שתדון בבקשות. הועדה מונה שלושה חברים: המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, ראש בית הספר, נציג הסגל.
 5. המלצות הוועדה יועברו לנשיא המכללה לאישור.
 6. הוועדה תיתן את תשובתה חמישה שבועות לפני תחילת התקופה שבין הסמסטרים.

היעדרות בשל מחלה

מחלה מוגדרת כמצב בריאותי לקוי שאינו מאפשר לעבוד. חבר סגל זכאי לחופשת מחלה כאשר הוא סובל ממחלה או מסיבה אחרת, כגון שמירת היריון, תאונה שקרתה מחוץ לשעות העבודה וכד‘ ובתנאי שהמציא תעודה רפואית חתומה בידי רופא.

 

 1. מרצה שנעדר מהעבודה מחמת מחלה יודיע על כך לאחראית מערכת השעות או לראש בית הספר בתחילת היום הראשון להיעדרות.
 2. יש להמציא למנהל הסגל בהוראה אישור רפואי למחלה מיד עם החזרה לעבודה ולא יאוחר מה-25 לחודש שבו נעדר המרצה.
 3. מרצה העובד במשרה מלאה או יותר זכאי ל-30 ימי מחלה בשנה (כולל שבתות וחגים). זכות זו ניתנת לצבירה ללא הגבלה.
 4. מרצה העובד משרה חלקית זכאי לימי מחלה בשכר באופן יחסי לחלקיות משרתו.
 5. ימי ההיעדרות ינוכו ממכסת ימי המחלה העומדת לזכות המרצה.
 6. ימי המחלה נחשבים לימי שירות לכל דבר ועניין.
 7. חבר סגל הפורש לגמלאות מהוראה לאחר גיל 55 זכאי לפיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו.
דילוג לתוכן