מורה מומחה להוראה מותאמת ואסטרטגיות למידה – תשפ"ב

מורה מומחה להוראה מותאמת ואסטרטגיות למידה
הקדמה: בשנים האחרונות עולה המודעות לתהליכי שילוב והכלה במערכת החינוך,
בהתאם למדיניות משרד החינוך הדוגלת בשילוב תלמידים עם קשיי למידה ראשוניים
משניים בכיתות הרגילות. אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפתחו של המורה הינו
לימוד כיתות הטרוגניות. לשם כך, נדרש מהמורה להכיר וללמוד דרכי הוראה ייחודיות
לתלמידים המתמודדים עם קשיים בלמידה. הוראה מותאמת ואסטרטגיות למידה הינם
כלים המאפשרים טיפול בקשיי למידה באמצעות שיטות לימוד מותאמות על פי צרכי
הלומד. תוכנית העבודה נבנית על סמך ממצאי אבחון או מיפוי חוזקות וקשיים בלמידה
והיכרות עם התלמיד. משתתפי הקורס ילמדו לזהות ולמפות קשיים בתהליכי הקריאה
והכתיבה ובתחום החשבון, וכן ירכשו כלים לצורך בניית תוכנית התערבות מותאמת
לתלמיד.
מטרות התוכנית:
 היכרות עם תחום הדעת – לקויות הלמידה והפרעות הקשב.
 איתור ואפיון קשיים בתהליכי הקריאה והכתיבה ובתחום החשבון.
 להקנות כלים לעבודה עם תלמידים מתקשים בכיתה ההטרוגנית.
 קריאת דוחות אבחון ובניית תוכנית התערבות מתאימה למאפייני הלומד.
היקף תוכנית הלימודים
התוכנית כוללת 120 שעות אקדמיות, בהן הלומדים עוברים הכשרה בשלושה תחומים
מרכזיים על פי הפירוט להלן :
 חלק א' – מאפיינים של לקויות למידה 12 שעות
 חלק ב' – הוראה מותאמת בקריאה ובכתיבה – 72 שעות
 חלק ג' – הוראה מותאמת בחשבון – 36 שעות

דגשים פדגוגיים וחובות לכל הקורסים
 נוכחות של 80%
 ביצוע מספר מטלות לאורך השנה ועבודה מסכמת
 לעומדים בהצלחה בדרישות תוענק תעודת סיום
קהל היעד:
 מורות ומורים בחינוך הרגיל בכיתות בית הספר היסודי והעל יסודי שמעוניינים
לקבל כלים לעבודה עם תלמידים מתקשים בבית הספר ובעבודה פרטנית.
מועד:
 ימי שני 16:30-19:45 פתיחה: תחילת נובמבר 2021
תוכנית הלימודים בקורס מורה מומחה בהוראה מותאמת
ואסטרטגיות למידה
רכזת פדגוגית: קרן סער
היקף תוכנית הלימודים
התוכנית כוללת 120 שעות אקדמיות, בהן הלומדים עוברים הכשרה בשלושה תחומים
מרכזיים על פי הפירוט להלן :
 חלק א' – מאפיינים של לקויות למידה 12 שעות
 חלק ב' – הוראה מותאמת בקריאה ובכתיבה 72 -שעות
 חלק ג' – הוראה מותאמת בחשבון 36 -שעות
חלק א'- מאפיינים של לקויות למידה
הצגת הגישות השונות הדנות במאפיינים של לקויות הלמידה, תוך התייחסות להיבטים
לימודיים, חברתיים, רגשיים והתנהגותיים. הרחבת הידע התיאורטי והידע המקצועי
שישמש בסיס לזיהוי והבנת תחומי החוזק והאתגרים העומדים בפני ילדים ליקויי
למידה. כל זאת ועוד במטרה לבנות תוכנית עבודה אשר מסייעת בהתמודדות האישית,
המשפחתית החברתית .
מטרות:
 רכישת ידע עיוני ועדכני בנושא לקויות הלמידה השונות
 אבחנה בין סוגים שונים של לקויות, מאפיינים ודרכי הטיפול
 הכרת השפעת לקויות הלמידה על תפקודי הלמידה
 איתור הלומדים הזקוקים לעזרה/ לאבחון
חלק ב' – הוראה מותאמת בקריאה ובכתיבה
ידוע כי רכישת קריאה וכתיבה מבוססות על כישורי שפה ובעיקר על מיומנויות
פונולוגיות, כאמצעי לשליטה בפענוח. קיים מגוון רחב של מיומנויות שפה חשובות אף
הן לפיתוח מיומנויות קריאה והבנת הנקרא. שה המחקר בשנים האחרונות מתייחס
לחסכים פונולוגיים כגורמי סיכון ברכישת יסודות הפענוח בקריאה, וליכולות סמנטיות
ודקדוקיות – תחביריות ולקשיים בהבנת הנקרא. הלמידה תשלב למידה עיונית בצד
תרגול יישומי של הנלמד .
מטרות:

הכרת המודל האינטראקטיבי – להבין כיצד קורא חלש באחד ממרכיבי תהליך
הקריאה, מאזן את יכולת הבנת הנקרא שלו בעזרת העובדה שהינו חזק במרכיב
אחר של הקריאה
 פיתוח הבחנה בין יכולות הקריאה וההבנה המבוססות על תכלול שבין קידוד
פונולוגי, משמעות המילים, מבנה תחבירי, שפה ודקדוק
 הקניית כלים לתכלול הקשיים השונים בקריאה וכתיבה ובהתייחס לנקודות
החוזקה
חלק ג' – הוראה מותאמת בחשבון
סוגיית ההוראה בחשבון מקבלת חשיבות הולכת וגדלה בשנים האחרונות יחד עם
המודעות לצורך באסטרטגיות למידה בתחום חשוב זה. פיתוח אסטרטגיות למידה
בחשבון הוא תחום דעת מקצועי הדורש הכשרה מעמיקה ואינטנסיבית שתאפשר
עבודה עם לומדים באופן מקצועי ואחראי. הלמידה תשלב למידה עיונית בצד תרגול
יישומי של הנלמד .
מטרות
 הכרות עם תהליכים תקינים מול תהליכים בלתי תקינים ברכישת נושאים
מרכזיים במספרים השלמים
 רכישת כלים לייעול דרכי הוראה עם לומדים המתקשים בחשבון

 

 

לפרטים נוספים

לטופס הרשמה: טופס מקוון | טופס פרונטלי

עלון

כלים ניהוליים לרכזים: השתלמות – רכזי י"ג –יד – רכזי טו"ב (קורס בהיקף 60 שעות)

*מתוכנן להתקיים בשנת 2021

קורסי סגני מנהלים באופק חדש שנים א-ה

*מתוכנן להתקיים במהלך שנת 2021

 

מכללת קיי מקיימת מערך השתלמויות לסגני מנהלים, ברוח המתווה של אופק חדש.

 

רציונל הקורס:

סגן מנהל שותף למעשה הניהול של ביה"ס. הגדרת תפקידו של הסגן, עמומה ונתונה לפרשנויות שונות של בעלי תפקידים במערכת הבית-ספרית. אולם, בהיות הסגן שותף לגיבוש תוכנית העבודה המוסדית, להובלת נושאים פדגוגיים הכוללים תכנון, ביצוע ואחריות לתוצאות ולהובלת ביה"ס להשגת יעדיו; בהיותו "צומת תקשורת" מרכזי בין כל השותפים במערכת, מן המנהל לדרג הביניים (רכזים) ואל המורים, מן המורים אל המנהל, ומעובד הוראה בכיר אחד למשנהו; ובהיותו ממלא מקום המנהל בשעת צורך, הוא נדרש פיתוח מקצועי שיאפשר לו להשביח את כישורי הניהול שלו בחמשת תחומי הניהול, כמוזכר במסמך "תפיסת תפקיד סגן המנהל ב"אופק חדש" (2009).

התוכנית המוצעת מכוונת לפיתוח כישורי הסגן בכיוונים דלעיל, ולהשבחת עבודתו. בכל שנה מוקד הלמידה שונה, בהתאם להנחיות המשרד. הלמידה סדנאית, ומכוונת לתת מענה לצרכי המשתלמים.

 

יעדי התהליך:

 1. ליצור קהילת מנהיגים לומדת, בעלת שפה מקצועית משותפת וידע פרקטי המעוגן בתפישת ניהול קוהרנטית, מנומקת וממוקדת בסדרי עדיפויות ברורים.
 2. לפתח דיאלוג , שיסייע לסגנים לגבש תפיסה ניהולית, המעוגנת במודעות לסדרי עדיפויות מול אילוצים ארגוניים ומערכתיים.
 3. ליצור מרחב למידה שיאפשר לסגנים לפתח כישורי הובלת צוות עבודה, מבוססים על שיתוף, הכלה ויכולת עבודה ברמה גבוהה.

 

תהליכי הוראה-למידה מוצעים:

 1. שיח דיאלוג, כמודל לעבודה עם מורים, צוותים, עמיתים.
 2. המשגת הפרקטיקה ופיתוח שפה פרופסיונאלית.
 3. ניתוח אירועים והעשרתם בידע קונספטואלי.

 

בתש"פ יפעלו במכללת קיי 4 תוכניות:

 1. סגני מנהלים חדשים שנה א': גיבוש שפה מקצועית משותפת, יצירת תרבות למידה הנשענת על ידע פרקטי, המעוגן בתפישות ניהול קוהרנטיות; הבניית ידע בתחומי הוראה ולמידה לצרכי הובלה פדגוגית ושינוי תרבות הלמידה הבית ספרית, כולל אסטרטגיות למידה בכלל והוראה הפרטנית בפרט; הובלה לגיבוש זהות אישית פדגוגית של הסגנים.
  התוכנית בהיקף של 70 שעות (60 שעות במפגשים פנים אל פנים ו 10 שעות ינתנו לשם מטלת פרקטיקום בתוך בתי הספר ושיתוף החברים לקורס בממצאים/תובנות).
 2. סגני מנהלים ממשיכים שנה ב': פיתוח המודעות העצמית של סגן מנהל בית הספר לסגנון הניהול שלו; למידת עמיתים, נתינה וקבלת משוב לאור אירועים מנהיגותיים המתרחשים בבית הספר או במשחקי הדמיה בכיתה; ניתוח מצבי ניהול בבית הספר, יתרונות וחסרונות מהלכי הניהול של סגן מנהל בית הספר התוכנית בהיקף של 40 שעות(30 שעות במפגשים פנים אל פנים ו 10 שעות ינתנו לשם מטלת פרקטיקום בתוך בתי הספר ושיתוף החברים לקורס בממצאים/תובנות).
 3. סגני מנהלים ממשיכים שנה ג' : פיתוח עבודת צוותים – למידה שיתופית; למידה מהצלחות; למידת עקרונות תכנון תוכניות עבודה בית ספריות ודרכי יישומם; ניהול יידע בית ספרי , הבנייתו והפצתו. התוכנית בהיקף של 40 שעות(30 שעות במפגשים פנים אל פנים ו 10 שעות ינתנו לשם מטלת פרקטיקום בתוך בתי הספר ושיתוף החברים לקורס בממצאים/תובנות).
 4. סגני מנהלים ממשיכים שנה ד': העמקת המודעות של סגני המנהלים לחשיבותו של המשוב החיובי, הבונה במסגרת עבודת הניהול; פתרון קונפליקטים ומודלים לקבלת החלטות; היכרות ולמידת עקרונות מנחים של הגישה היזמית; הגישה היזמית ככלי לשינוי וצמיחה של ביה"ס כארגון בניהול עצמי; פיתוח מיומנויות והתנסויות בכלי עבודה של היזם, בדגש פיתוח מקצועי של סגן המנהל. התוכנית בהיקף של 40 שעות(30 שעות במפגשים פנים אל פנים ו 10 שעות ינתנו לשם מטלת פרקטיקום בתוך בתי הספר ושיתוף החברים לקורס בממצאים/תובנות).

מועד:
יום א' 19:15-16:00 אחת לשבועיים (לסירוגין סגנים חדשים וותיקים)

מועד פתיחה ותוכנית מפורטת תשלח לנרשמים בהתאם לקבוצת השתייכות שנה א' ב', ג' ומעלה.

החיבור לעצמי דרך מיינדפולנס וטכניקות NLP  ד"ר רוני גז לנגרמן.

להיות אשת חינוך, איש חינוך, זוהי מלאכת מחשבת, זו לא עבודה, אלא מלאכה! הפירוש של המילה עבודה: תחום עיסוק, מקצוע, תפקיד. פירוש המילה מלאכה: מעשה, פעולה.

אדם הפועל ועושה, עוסק בתהליכי חינוך, הוא אדם הנדרש למחשבה גמישה והבנה על משמעות של תהליך.

על מנת להיטיב עם כל הסובבים אותנו, ראשית עלינו להכיר את עצמנו, את המניעים שלנו לפעולה, את מנגנוני התקשורת וההיקשרות שלנו, את נקודות החוזק שלנו, שאיתן נוכל להיטיב עם עצמנו ועם סובבינו.

על-מנת להיטיב בתהליכי שילוב של מגוון הצרכים המיוחדים: רגשי, תחושתי, קשבי, קוגניטיבי, פיזיולוגי ועוד, תהליכי היכרות מעמיקים עם העצמי יצרו מרחב לא שיפוטי כלפי פעולותינו, ומשם כתמונת מראה ייווצר מרחב לפעולה עם התלמידים והתלמידות.

במהלך הקורס נלמד טכניקות מגוונת להתמודדות עם מצבי לחץ, עומס, ריבוי משימות וצורך בהתמקדות.

אופי הקורס: מקוון סינכרוני וא-סינכרוני.

דרישות הקורס:

כיבוד משתתפי הקורס (ללא שיפוטיות או ביקורת).

שמירה על כל מה שנאמר בקורס המסגרת הקורס (כל מה שהחברים בוחרים לשתף נשאר בינינו).

עבודת רפלקציה (פירוט יינתן במסגרת המפגשים).

 

 (Neuro linguistic programming) NLP

שיטת ה- NLP פותחה בשנות ה-70 של המאה ה-20 ע"י שני חוקרים מארצות הברית, ד"ר ריצ'רד בנדלר, פסיכותרפיסט ומתמטיקאי, ופרופ' ג'ון גרינדר, בלשן.

מפתחי ה- NLP יצרו טכניקות יעילות, המאפשרות לכל אדם לזהות את הרצון האותנטי שלו ולהתחבר לכוחותיו ולמשאבים הטמונים בו. בנוסף פותחו טכניקות יעילות המאפשרות לאדם להשתחרר מחסמים פנימיים ואמונות מגבילות, וללמוד כיצד לממש ולהגשים את חייו האישיים והמקצועיים.

מיינדפולנס – מודעות קשובה.

עד לפני מספר שנים אפשר היה ללמוד מיינדפולנס במסגרות ללימוד מדיטציות והגות בודהיסטית, היום ניתן למצוא אותו במערכות הבריאות, החינוך, התעסוקה, פוליטיקה ובריאות הנפש. מיינדפולנס – קשיבות, הוא אחד התחומים היותר נחקרים בתחום המדע ונמצא שהוא מסייע רבות בגמישות המוח. הוא מפחית כאב וסטרס, מסייע בוויסות רגשי, קוגניטיבי וגופני, מפחית חרדות, משפר את ההרגשה הכללית ומעלה רמות סיפוק ואושר.

 

קורנפילד, ג'ק (2009 ). הלב הנבון. מודן הוצאה לאור. פרק 8.

פלד, אסתר (2005 ). פסיכאונליזה ובודהיזם על היכולת האנושית לדעת. הוצאת רסלינג. פרק 2 : תורת ההכרה הבודהיסטית המוקדמת- חמשת הקאנדהות.

Hölzel , B. K. , lazar, S, W, Gard, T. Schuman-Olivier, Z, Vago, D.R, & Ott, U. (2011). How Does Mindfulness Meditation Work? Proposing Mechanisms of Action From a Conceptual and Neural Perspective.

Neff, K. D. (2003). The Development and Validation of a Scale to Measure Self-Compassion. Self and Identity, 2, 223-250.

Neff, K. D. (2003). The Development and Validation of a Scale to Measure Self-Compassion. Self and Identity, 2, 223-250.

 

החיבור לעצמי – מתחילים

החיבור לעצמי – ממשיכים

יחסי הורים מורים/ ד"ר רות מנסור – שחור  היקף : 30 שעות

מטרות:

 • פתוח והדגשת האינטרס המשותף של ההורים וביה"ס בתהליך החינוכי.
 • הגברת שיתוף הפעולה כמנוף לשיפור השיגי התלמידים.
 • יצירת מודעות לחלקם של ההורים ותרומתם בנושאים חינוכיים.
 • פתוח דרכים לשיתוף פעולה בין ההורים וביה"ס.
 • יצירת ברית בין ההורים ומערכת החינוך.

 

נושאים:

 1. יחסי הגומלין במשולש הורים, מורים ותלמידים- אינטרסים ומקורות הכח עליהם נשענים השותפים בתהליך.
 2. היבטים רגשיים, חינוכיים וערכיים והשפעתם על הדיאלוג בין ההורים וביה"ס.
 3. תקשורת אפקטיבית בין הורים למורים
 4. סמכות הורית וסמכות מורית – הגורמים לאבדן הסמכות ודרכים לשיקומה.
 5. המפגש בין הורים לילדים עם צרכים מיוחדים והצוות החינוכי.

 

דרכי הוראה ולמידה:

משחקי תפקידים וסימולציות, סרטונים ומצגות, התנסות אישית בהצגת נושאים, למידת עמיתים.

 

דרישות:

 1. נוכחות והשתתפות פעילה
 2. עבודה שתכלול התייחסות לאחד מנושאי הקורס

 

רשימת קריאה:

 

 1. עומר, ח., פטאל-אשר, ק., אירבאוך, ר., עמיאל, ע. (2008). "גיוס תמיכה בבית הספר", מתוך הסמכות החדשה, עמ' 125-148,הוצאת מודן בן-שמן.
 2. פישר, י. (2010). אפשר גם אחרת סיפורי הצלחה של שותפויות הורים בביה"ס: מכון מופת עם עובד.
 3. פרידמן, י. ופישר, י. (2002). "יסודות במעורבות הורים בעבודת ביה"ס", עיונים במנהל ובארגון כרך 26 ע"מ6-33, מכון סאלד י-ם.

4.       רוזנברג, מ.  .(2012)לחיות תקשורת לא אלימה:. כלים מעשיים להתחבר ולתקשר במיומנות בכל מצב. קטעים בתרגום חופשי מתוך:

5.     Marshall Rosenberg, (2012) ,Living Nonviolent Communication: Practical Tools to Connect and Communicate Skillfully in Every Situation, Boulder, Colorado

 

 

 לטופס רישום לחץ כאן

קורס גישור

רקע

עולם הגישור " מרתק". בייחוד בימים אלו בהם כולנו חווים דילמות , קונפליקטים ואף סכסוכים (לצערנו לא מעט גם לעט יציאה מן המשבר שאינו פוסח על אף תחום מתחומי חיינו, תעסוקה ועוד…) הגישור נוגע בכל תחומי חיינו

חינוך –מוסדות חינוך –מערכת החינוך

זוגיות

משפחה

ילדים

פיננסים

בריאות

תעסוקה

לפרטים נוספים והרשמה לחץ כאן

יסודות חינוכיים-טיפוליים באמצעות בישול – קורסי מתחילים/מתקדמים

הבישול החינוכי טיפולי הוא תחום פעילות חדש במערכת החינוך.

בתחום זה מתרחש עיסוק מובנה במכלול הפעולות הקשורות באוכל או לשלבים בהתקנתו במטבח הטיפולי המבשל והמדריך נפגשים לעסוק במזון ולהתבונן בנגזרות הנפשיות שמשתקפות מתוך העשייה, בד בבד עם רכישת כלי פדגוגי חדשני להוראה

 

מטרת הקורס

הקורס מאפשר חשיפה לכלי חדש, פדגוגי ורגשי, אשר ישמש את איש החינוך במפגשו עם ילדים ונוער. המרחב הבישולי מחבר בין צרכים משתנים, מהווה פלטפורמה פדגוגית חדשנית ללמידה ומקיים מרחב הקשבה רגשי וטיפולי

בין נושאי הקורס

 

הקמת מבטח חינוכי טיפולי

תיאוריות טיפוליות (יחסי אובייקט, תיאוריית ההקשרות)

תיאוריות חינוכיות

בישול ותרבות

מערכות החוש וסומטיות

הפרעות האכלה והזנה

פוטותרפיה בחיבור לבישול

ההרשמה לקורס בישול חינוכי בסמסטר א' הסתיימה והקורס מלא

* קורס מתקדמים מיועד רק לבוגרי קורס המתחילים

** פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

*** על מועד פתיחת הקורסים תבוא הודעה מסודרת בהמשך

להלן כמה נקודות הבהרה:

בשל בעיית תקציב מדינה, משה"ח אישר נכון לעכשיו לשנה"ל תשפ"א תקצוב רק להשתלמויות בנות 30 שעות ומחייב לסיימן עד סוף שנת 2020.

בכדי שנוכל לפתוח את הקורס בסך  60 שעות כבעבר ולהעניק תעודה למסיימים הזכאים, אנו מקיימים שני קורסים של 30 שעות כ"א –שידווחו למשה"ח בשתי פעימות / יומנים – כך שהגמול יהיה 30 שעות בכל פעימה / יומן –  סה"כ 60 שעות גמול.

בהתאם לכך, גם הרישום לקורס יהיה בשני טופסי רישום נפרדים.

 

משה"ח הורה לסיים את ההשתלמויות עד סוף דצמבר 2020, אנו נאלצים להאיץ את קיום המפגשים ולקיימם פעמיים בשבוע.

בהתאם להנחיות התו הסגול – הקורס כולו (בשני חלקיו)  יתקיים ב- 8 מפגשים פרונטליים בני כ 5 שעות  במכללה  בימי ב' אחה"צ  (יתכן ומפגש אחד יהיה בן 6-7 שעות)  וב- 6 מפגשי זום שיתקיימו (ברובם) בימי ג' בשעות הערב – כל זאת בהתאם לסילבוס  שיקבע.

 

בנוסף, יתכן וניאלץ לקיים מפגש  בחופשת החנוכה – במידה וכך יהיה – נשתדל לקיימו במפגש זום.

 

תזכורת – מותר להיעדר 20% משעות ההשתלמות –  6 שעות בלבד  – בכל מחזור השתלמות.

 

פתיחת הקורס מתוכננת להיות מיד לאחר חופשת סוכות  ולהתקיים כמפורט לעיל בשני מחזורים  –  בסה"כ ב60 שעות.

 

היות ועלויות הקורס השתנו להלן פירוט התשלומים:

בטופס רישום לחלק הראשון של הקורס :  יש לשלם 65 ₪ דמי רישום בתוספת 450 עלות הקורס –    סה"כ לתשלום 515 ₪.

בטופס רישום לחלק השני של הקורס    :   יש לשלם 65דמי רישום בלבד ע"ס  בלבד.

 

אנא שלחו א שני טופסי הרישום בדחיפות בכדי שנוכל להיערך לפתיחת ולקיום שני מחזורי השתלמות.

 

 

לשאלות ולבירורים נוספים ניתן להתקשר למנחת הקורס הגב' משכית הודסמן   052-3856853

 

 

נא לשים לב: קורס זה איננו קורס להוראת רזי הבישול, לא נועד ללמד טכניקות בישול ואיננו קורס שנועד להסמכת טבחים/שפים. זה קורס אקדמי, תובעני מאוד,  ברמה גבוהה, המצריך קריאת מאמרים עיוניים, הצגתם לקבוצה הלומדת וכן כתיבת תרגילים ומטלות הגשה.

קורס(השתלמות) חנ"ג- 5 יחידות לימוד

ההשתלמות תתקיים במכללת קיי תתקיים בתחילת שנה"ל האקדמית, בימי ה'  בין השעות 16:00 – 19:15

 

הקורס יעסוק ב:

הקורס העוסק בקהילות לומדות נועד לפתח את היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית שמטרתה הסופית היא להשביח את עבודתו של המורה בכיתה ובבית הספר. בפיתוח היוזמה החינוכית אפשר לכלול כל תחום פעילות חינוכית המתאים למורה ואשר אפשר ליישמו בשנת לימודים בית-ספרית, כמו פיתוח והפעלה של יחידת הוראה והוראתה, פיתוח והפעלה של תוכנית התערבות חברתית בכיתה, טיפוח כישורי למידה בקרב תלמידים (במקצועות מסוימים או באופן כללי), פיתוח תוכנית בית-ספרית בנושאי אקלים בית-ספרי, פיתוח מעורבות של תלמידים בקהילה, נציין כי כל האפשרויות פתוחות בפניהם, תתאפשר גמישות ומתן בחירה.

 

מטרות ומסגרת  ההשתלמות:

120 שעות – מסלול דו-שנתי

שנה א-60 שעות (התקיים בתש"ף)

שנה ב-30 שעות (ייתקימו עד סוף שנת 2020)

טופס רישום: חינוך גופני 5 יחידות

פיתוח חשיבה מתמטית מגיל צעיר

מיועד למורות בכיתות א' – ב'

ימי ג' 16:00 – 19:15

8 מפגשים שבועיים בזום.

תאריך פתיחה: 27.10.2020

פדגוגיה טיפולית תשפ"ג

אודות בית הספר

בית הספר להתפתחות מקצועית של עובדי חינוך והוראה במכללת קיי, מהווה מרכז לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה במחוז הדרום ופועל לקידומם המקצועי והאישי.

אנו מאמינים שלמידה מתמשכת והתמקצעות לאורך שנות ההוראה חיוניים לקידום עובד ההוראה, תורמים למערכת החינוך וכפועל יוצא מכך ולהתפתחות התלמידים.

ההשתלמויות המוצעות בבית הספר להתפתחות מקצועית מגוונות, מותאמות למגמות החדשות והעדכניות בחינוך ונגזרות מצורכי המורה, בית הספר, המחוז ומשרד החינוך, כפי שהובאו לידיעתנו.

בבית הספר להתפתחות מקצועית רואים חשיבות רבה בהרחבת תחומי העניין ובגיוון ובשיפור איכות הלמידה וההוראה; כל זאת כדי להצמיח עובדי הוראה שיובילו את העשייה החינוכית במסגרות השונות.

ההשתלמויות מונחות על ידי מרצים מומחים בתחומם, מתבססות על שילוב בין ידע עיוני עדכני לבין התנסות ויישום ומשלבות שימוש בטכנולוגיות מידע חדשניות. התוכניות משלבות בנייה של קהילת לומדים, פיתוח שיח עמיתים ויצירת תהליכים של ליווי אישי ובית ספרי לקראת יישומן בשדה.

קהל יעד

מורי אגף שחר

מורי כיתות מבר, אתגר ותלם

קציני ביקור סדיר

.

מטרת בית הספר להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה

קידום ההתפתחות המקצועית של העובדים במערכת החינוך ובמוסדות חינוך, עובדי ציבור, בעלי תפקידים בארגונים והציבור הרחב.

הקורס:   פדגוגיה טיפולית 120 שעות תשפ"ג

לטופס ההרשמה לחצו כאן

קורסים באמנות

שם הקורס: פיסול – 30 שעות -תשפ"א

 

שם המרצה: שחר קנפו

 

מועד הקורס: ימי שלישי

20.10.2020     שעה  16:00-18:30   מקוון

27.10.2020     שעה  16:00-19:15 פרונטלי

03.11.2020     שעה  16:0017:30 מקוון

10.11.2020     שעה  16:00-19:15  פרונטלי

24.11.2020     שעה 16:00-19:15  פרונטלי

01.12.2020     שעה 16:00-17:30 מקוון

08.12.2020     שעה  16:00-19:15 פרונטלי

15.12.2020     שעה 16:00-19:15 פרונטלי

22.12.2020     שעה  16:00-18:30 מקוון

 

**תאריכי המפגשים נתונים לשינויים בהתאם למצב**

לטופס הרשמה  לחצו כאן

שם הקורס: "השתלמות למורי אומנות בנושא אוצרות "

 

ימי הלימוד: יום שלישי בזום

תאריך פתיחה : 10.11.20

תאריך סיום :    29.12.20

 

שם המרצה: רבינוביץ' ישראל

 

לטופס הרשמה  לחצו כאן

מזון בריא לגוף ולנפש בהוראה ובהורות

מוזמנים להתנסות בבישול ואפייה ולפגוש טעם, ריח וחוויה לצד למידה על עצמנו, על הכוחות שלנו והייחודי שבנו כהורים בבית וכאנשי חינוך בכיתה.                                                                                                                                                   

 

בהנחיית : נורית כוכבי וטלאור כהן

 

מתקיים ביום שני תאריך פתיחה 8.11.21 (תלוי במס' הנרשמים )

 

בין השעות 16:30-20:00

 

15 מפגשים פרונטליים כניסה למכללה בהצגת תו ירוק בלבד

 

60 שעות מוכרות לגמול השתלמות לעובדי הוראה

 

לעובדי הוראה –ההשתלמות מסובסדת על-ידי משרד החינוך דמי הרשמה הם בסך 430 ₪ .

 

לקהל הרחב (למי שאינו עובד הוראה) – עלות הקורס 2000 ₪ .

 

בסיום הקורס תינתן תעודה לעומדים בתנאי הקורס/דרישות הקורס

טופס רישום

קורסים המיועדים לעובדי הוראה במגזר הבדואי במחוז דרום

רישום/תשלום במזכּירוּת ביה"ס להתפתחות מקצועית במכללה

 

הקורס: שעשועון קנגרו כדרך לפיתוח חשיבה מתמטית

 

קהל יעד: מורים במתמטיקה בבתי"ס יסודיים בחברה הבדואית

 

מועד פתיחה: הקורס יפתח בסוף חודש אוקטובר ואנחנו נודיע טלפונית לכל נרשם וכן פה באתר

 

 • הקורס יתקיים בימי ג' בשעות   19:15-16:00 ויפתח בתאריך 03.12.2019
 • מרצה: פרופ' מארק אפלבאום

טופס רישום

דילוג לתוכן