הלוואות מותנות ללומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה

1. מדיניות המערך המסייע (הלוואות מותנות) נקבעת על ידי משרד החינוך מתוך מגמה לחזק את הכשרת המורים במסלולי הכשרה ובמקצועות מועדפים הנדרשים למערכת החינוך. רשימת המקצועות המועדפים נקבעת על ידי משרד החינוך ועשויה להשתנות מידי שנה.
2. למכללה אין חלק בקביעת הזכאות להלוואה ובהתקשרות שבין הסטודנט לבין משרד החינוך.
3. משרד החינוך הוא הגוף הבלעדי המחליט על אישור הזכאות, מספר ההלוואות וגובהן הכספי.
4. הסטודנט מתחייב ללמוד באופן סדיר ורצוף בתוכנית אקדמית ארבע שנתית לתואר בוגר בהוראה, B.Ed, ותעודת הוראה.
5. ההלוואה המותנית היא הלוואה בנקאית לכל דבר.
6. סטודנט המקבל הלוואה מותנית יחתום על שטר התחייבות לבנק.
7. ההלוואה המותנית תהפוך למענק בהתאם למפורט בשטר ההתחייבות של הבנק עליו חתם הסטודנט ובתנאי שהסטודנט:

א. סיים את לימודיו בהצלחה וזכאי לתואר האקדמי ותעודת ההוראה.
ב. יעסוק בהוראה לאחר סיום הלימודים באחד ממוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך.
ג. יעבוד מספר שנים בהיקף משרה כמפורט בשטר ההתחייבות שחתם בבנק.
ד. יפנה בבקשה להפיכת ההלוואה למענק ישירות לרכזת בכירה לנושא ההלוואות המותנות, באגף בכיר לכוח אדם בהוראה, משרד החינוך.

8. אין בקבלת ההלוואה המותנית משום התחייבות של משרד החינוך להעסיק את הבוגר בהוראה בפועל.
9. האחריות על ההשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על מקבל ההלוואה.
10. אם הסטודנט לא יעמוד בתנאים להפיכת ההלוואה המותנית למענק, ההלוואה תוגש לפירעון כמפורט בשטר ההתחייבות שחתם בבנק.
11. אם קיימת סתירה בין האמור בחוזר זה לבין שטר ההתחייבות, הרשום בשטר ההתחייבות הוא הקובע.
12. ההלוואה המותנית תשמש את הסטודנט לתשלום שכר לימוד בלבד.
13. סטודנטים ששירתו בצה"ל או בשירות לאומי וזכאים למימון לימודים אקדמיים חינם במשך שנה או שנתיים, אינם זכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית בשנים אלה.

הבנק האמון על מתן ההלוואה המותנית
1. ההלוואות יתבצעו באמצעות בנק מסד שזכה במכרז החשב הכללי.
2. על הסטודנט לפנות ישירות לאחד מסניפי הבנק כד לקבל את ההלוואה.
3. על הסטודנט לקבל אישור אישי לזכאותו כשהוא חתום על ידי האגף להכשרת מורים ומאושר על ידי המכללה בטופס המתאים (חלק ג')
4. על הסטודנט לחתום על קבלת האישור להלוואה ועל תאריך המסירה.
5. תוקף האישור הוא ל-45 ימים בלבד. לאחר מכן יפוג תוקפו ולא ניתן יהיה להגישו לבנק.
6. כספי ההלוואה יופקדו ישירות לזכות חשבונו של הסטודנט ולא לזכות חשבון המכללה.
7. לצורך קבלת ההלוואה על הסטודנט להמציא לבנק:

א. אישור זכאות
ב. תעודת זהות
ג. ערבים בהתאם לגובה ההלוואה

i. ערב אחד עד סכום של 5800 ₪
ii. שני ערבים לסכום שמעל 5800 ₪
iii. העדפה לערבים שהם בני משפחה מדרגה ראשונה, בעלי הכנסה קבועה ובעלי תלוש שכר.
iv. על הערב להמציא תלוש שכר אחרון ולהצטייד בתעודת זהות.

אישור ההלוואות המותנות הרגילות והמועדפות
1. כאמור לעיל, אישור ההלוואה הוא בסמכות משרד החינוך בלבד.
2. סטודנט המבקש הלוואה מותנית יסמן זאת בטופס הרישום למכללה.
3. המועד המשוער לאישור ההלוואה וגובהה, כמו גם ההודעה על אי זכאות להלוואה, ימסרו במהלך סמסטר ב'.
4. הסכום המרבי להלוואה מותנית רגילה ייקבע על ידי משרד החינוך במהלך סמסטר ב'.

זכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית רגילה
1. סטודנט סדיר במכללה שהציון המשולב שלו הוא 540 לפחות. בתוכנית לעל יסודי ורב גילי 550 לפחות.
2. בעל אזרחות ישראלית
3. לומד בהיקף של24 ש"ש לפחות (כולל התנסות בהוראה) בכל אחת מהשנים א-ג.
4. שכר הלימודים אינו ממומן על ידי משרד ממשלתי כלשהו.
5. הסטודנט ממשיך את לימודיו בתוכנית ובהתמחות אותם החל בתחילת לימודיו.
6. סטודנטים הלומדים בתוכנית מצוינים – רג"ב (על פי התנאים של התוכנית).
7. סטודנטים הלומדים לקראת התואר M.Teach (תואר שני ותעודת הוראה)

א. הזכאות לבקשת הלוואה מותנית מועדפת היא לסטודנטים העומדים במלוא תנאי הקבלה ובכלל זה מבחן יע"ל ומבחן כניסה בשפה הערבית.
ב. מתכשרים להוראה במקצוע מועדף.
ג. היקף הלימודים שלהם הוא 15 ש"ש ומעלה לשנה.
ד. סטודנטים הלומדים לימודי השלמה, כתנאי לקבלתם לתוכנית, אינם זכאים להגיש בקשה להלוואה עד להשלמת חובותיהם וקבלתם לתוכנית התואר השני.

8. סטודנטים הלומדים במסגרת הסבת אקדמאים להוראה – המשרד יעניק הלוואה מותנית מועדפת אחת לאקדמאי המתכשר להוראה ועמד בתנאים הבאים: ממוצע ציונים בתואר האקדמי- 80 ומעלה והיקף לימודים של 15 ש"ש לפחות בשנת קבלת ההלוואה.

לא זכאים להלוואה מותנית רגילה
1. סטודנטים שפיצלו שנת לימודים ובשל כך הוארכו לימודיהם.
2. עובדי הוראה בפועל.
3. תלמידי המכינות הקדם אקדמיות פדגוגיות ומכינות לעולים.
4. מורות חיילות או בשירות לאומי.
5. סטודנטים מחו"ל. אלה המעוניינים לקבל הלוואה יפנו למינהל הסטודנטים של משרד הקליטה.
6. סטודנטים הלומדים בתוכניות לחינוך מיוחד רב גילי, או בתוכניות לבית הספר היסודי והעל יסודי בשילוב התמחות לחינוך המיוחד.

מסמך זה מבהיר את ההנחיות הכלליות של משרד החינוך לגבי מתן הלוואות מותנות. אין בו התחייבות כל שהיא מטעם המכללה.
למסמך המלא של משרד החינוך בנושא הנדון – לחצו כאן.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן