שירות מילואים

שירות מילואים


רכזת מילואים:
ד"ר נעה ליבוביץ
דואל: noalyb@kaye.ac.il
משרד 08-6402767
נייד: 054-4668299

 

סטודנטים יקרים,
קיבלתם זימון למילואים?
אתם לקראת תקופת בחינות?
תנשמו עמוק, משרד הדיקן מלווה אתכם בכל התהליך!

משרד הדיקן הינו הכתובת לסטודנטים החוזרים ממילואים ונתקלים בבעיות במימוש ההתאמות או בבעיות אחרות שנותרו ללא פתרון!

כדי שנוכל לסייע:

 • פנו באמצעות הדוא"ל וציינו את סיבת פנייתכם (הגשת ולת"ם, אישור היעדרויות, הארכת הגשת מטלות וכו')
 • עדכנו סטטוס סטודנט באזור האישי באתר מילואים –https://www.miluim.idf.il/

 

למידע נוסף:

סיוע במשלוח ולת"ם:

 • על פי הוראות צה"ל, ניתן לזמן סטודנט לשירות מילואים עד 21 ימים בשנה אקדמית (סטודנטים במכינות – עד 12 ימים).
 • סטודנט שקיבל זימון למילואים רשאי להגיש בקשה למדור ולת"ם (ועדה לתיאום מילואים) הדנה בדחיית/ קיצור/ פיצול השירות לסטודנטים.
  הוועדה מטפלת אך ורק בסטודנט שנקרא ל- 6 ימי מילואים ומעלה. לתקופה קצרה מכך, יפנה הסטודנט ישירות ליחידתו.
 • את טופס הבקשה יש להגיש דרך האזור האישי באתר המילואים מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד תחילת השירות.
 • חובה למלא את כל פרטי הטופס ולצרף צילום של צו הקריאה.
 • רכזת המילואים מסייעת בניסוח מכתב בקשה לדחייה או קיצור המילואים, ניתן לפנות במייל: noalyb@kaye.ac.il
 • אין לעכב את הגשת הבקשה גם אם לא פורסמו תאריכי הבחינות.

 

הטבות למשרתי מילואים

היעדרות משיעורים ודחיית לימודים:

 • היעדרות משיעורים ללא הגבלה – היעדרות מקורסים עקב שירות מילואים פעיל אינה נכללת ב- 20% מן השיעורים שמהם ניתן להיעדר המותרים לסטודנט על פי תקנון הלימודים. סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, בלא הגבלה, ולא יפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות דרישת נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון עובר.
 • דחיית קורסים וחזרה עליהם ללא תשלום חוזר – סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במהלך קורס סמסטריאלי או 20 ימים לפחות במהלך קורס שנתי,ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, יוכל לדחות את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.
 • זכאות ללמוד קורס מתקדם על תנאי עד להשלמת בחינה או הגשת מטלה

הארכת לימודים:

 • תשלום – הארכת לימודים ללא חיוב בשכר לימוד
 • השלמה לקורסי מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה קלינית – המכללה תאפשר לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה קלינית, להשלים את מה שהחסיר, תפטור אותו מהשתתפותו או תאפשר את השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר ללא תשלום נוסף, בהתייחס בין היתר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה המלמד.

בחינות ומטלות:

 • דחיית מועד הגשת מטלות – סטודנט, שנעדר מן המכללה בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, ידחה המרצה את מועד הגשת המטלה או יחליט על מטלה חלופית בהתאם להחלטת וכמספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים.
 • מועד מיוחד – סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף בעבור כל מועד שהפסיד. אין בזכאות למועד נוסף כדי לשנות את זכות הסטודנט לגשת לשני מועדי בחינה בלבד בכל קורס, בהתאם לחוק.
 • יש למלא טופס בקשה למועד מיוחד באמצעות המכלול.

מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים וקורסי הכשרה מעשית:

סמינריון:

 • עד 14 ימי מילואים – דחיית מועד הגשת עבודת הסמינריון
 • מעל 14 ימי מילואים:
  א. דחיית מועד הגשת עבודת הסמינריון
  ב. צמצום דרישות המחקר הנדרש
  ג. ליווי אישי של מרכז תנופה

מעבדות:

 • עד 14 ימי מילואים – פטור מהשלמות
 • מעל 14 ימי מילואים:
  – מיפוי התכנים והמיומנויות הנדרשות להשלמה על ידי מרצי הסדנאות או הקורסים המעשיים
  – קבלת מעבדות השלמה שיינתנו על ידי המרצה בתיאום עם הסטודנט

סדנאות וקורסים מעשיים:

 • עד 14 ימי מילואים – פטור מהשלמות
 • מעל 14 ימי מילואים:
  א. מיפוי התכנים והמיומנויות הנדרשות להשלמה על ידי מרצי הסדנאות או הקורסים המעשיים
  ב. קבלת שעות תגבור פרטניות לצורכי השלמות שיינתנו חונך שהמרצה סבר שהוא מוכשר וראוי אקדמית, למעט סטודנט ממחזור הלימוד של הסטודנט שנעדר
  ג. מעקב ופיקוח של המרצה אחר תהליך ההשלמה ונתינת מענה נוסף במידת הצורך

סיור:

 •  פטור מהשלמת הסיור

הכשרה מעשית:

 • עד 14 ימי מילואים – פטור מהשלמות
 • מעל 14 ימי מילואים –
  א. פטור מהשלמות בפרק זמן של שבועיים
  ב. מתן אפשרות לפריסת יתרת ימי ההתנסות לאורך כל שנת הלימודים (כולל חופשת סמסטר וחופשת קיץ)

חומרי לימוד:

השלמת חומר לימודי – סטודנט שנעדר משיעורים בשל שירות מילואים זכאי לקבלת אפשרות לאחד מאלה, בהתאם לבחירת המוסד, והכול למעט בעבור שיעורים של הכשרה, התנסות, תרגול מעשי או מעבדה:

 1. שיעורי עזר – קבלת שעות תגבור פרטניות לצורכי השלמת השיעורים שנעדר מהם, שיינתנו באופן ייעודי על ידי המרצה או מי מטעמו שהמרצה סבר שהוא מוכשר וראוי אקדמית, למעט סטודנט ממחזור הלימוד של הסטודנט שנעדר; באחריות המרצה לפקח על היקף התגבור ורמתו.
  זכות זו ניתנת למימוש ע"י הגשת בקשה באמצעות הדוא"ל לרכזת המילואים: noalyb@kaye.ac.il
 2. האזנה או צפייה בשיעורים שנעדר מהם.
 3. קבלת סיכומים כתובים מאת המוסד בעבור שיעורים אלה. סיכומים כתובים של השיעורים, שערך המוסד באופן רשמי, ולמעט סיכומים של סטודנטים אחרים שלא נערכו באופן רשמי בידי המוסד או הפנייה לעיון עצמאי בספרות או מאמרים שלא כחלק מסיכומים כאמור.

צילומים:
סטודנט המשרת במילואים זכאי ל-50 צילומים בעבור כל יום שנעדר מן הלימודים. עליו לפנות למשרד הדיקן על מנת לממש זכות זו.

 

נוהל המרת שירות מילואים פעיל בשתי נקודות זכות:

במסגרת חוק עידוד מעורבות סטודנטים.ות בפעילות חברתית וקהילתית, מכללת קיי מאפשרת לסטודנטים לתואר ראשון לממש את זכותם לקבל 2 נקודות זכות, כאמור בחוק, בהתאם לנוהל הבא:

 • כאמור בחוק, אפשרות זו ניתנת לך רק פעם אחת בתואר, ורק לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.
 • למען הסר ספק יובהר כי סטודנט המקיים למעלה מ-14 ימי מילואים זכאי לפטור בהיקף של 2 נקודות זכות בלבד. אין כפילויות.
 • ניתן יהיה לקבל הכרה ב 2 נק"ז בעבור ימי מילואים וגם בעבור פעילות חברתית מטעם מעורבות חברתית.
 • נקודות הזכות יהוו חלופה לקורסים במסגרת לימודי העשרה או לקורסי בחירה ויחויבו בתשלום ככל קורס.
 • על מנת לקבל פטור זה הנך נדרש/ת לפעול כדלקמן: לעניין מימוש מילואים, מי ששירת 14 ימי מילואים, במצטבר, במהלך שנה אקדמית אחת – דהיינו בין 1 בספטמבר לבין 31 באוגוסט, יגיש בקשה באמצעות הדוא"ל : noalyb@kaye.ac.il
  את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 31.8 בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה לא יטופלו.

 

הטבות לסטודנט.ית הורה שבן או בת הזוג משרתים במילואים

 

סטודנט הורה (לילדים מתחת לגיל 13) שבן או בת זוגו שרתו בשירות מילואים:

על הסטודנט בן/ת זוג של משרת המילואים לפנות אל רכזת המילואים, להציג בפני המרצה טופס שמ"פ (שירות מילואים פעיל) ולצרף ספח תעודת זהות שהמראה שבן/ת הזוג רשומים בספח.
דוא"ל: noalyb@kaye.ac.il

 • היעדרות – סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים במצב חירום או במצב מיוחד, זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, כולל דרישת נוכחות לצורך זכאות להיבחן, להגיש עבודות או לקבל ציון עובר.
 • דחיית מועד הגשת מטלות – סטודנט הורה, שנעדר מן המכללה בשל שירות מילואים של בן או בת הזוג במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, ידחה המרצה את מועד הגשת המטלה או יחליט על מטלה חלופית.
 • מועד מיוחד – סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, זכאי להיבחן במועד נוסף בעבור כל מועד שהפסיד. אין בזכאות למועד נוסף כדי לשנות את זכות הסטודנט לגשת לשני מועדי בחינה בלבד בכל קורס, בהתאם לחוק.
  יש למלא טופס בקשה למועד מיוחד באמצעות המכלול.
 • דחיית קורסים וחזרה עליהם ללא תשלום חוזר – סטודנט הורה שבן או בת זוגו שרתו בשירות מילואים ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, יוכל לדחות את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.
 • השלמה לקורסי מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה קלינית – המכללה תאפשר לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת הזוג מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה קלינית, להשלים את מה שהחסיר, תפטור אותו מהשתתפותו או תאפשר את השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר ללא תשלום נוסף, בהתייחס בין היתר, למהות הקורס ובתיאום עם ראש התוכנית או ראש ההתמחות, על פי ההתאמות למשרתי מילואים.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן