נוהל קבלת מלגה

מלגת שכר לימוד:

במהלך הרישום למכינה כל תלמיד רשאי לבקש מלגת לימודים של משרד הביטחון או משרד החינוך. המלגה תקבע על ידי גופי הסיוע, על פי הנתונים האישיים והסוציו אקונומיים שמילא התלמיד בטפסי הרישום והמסמכים שצירף.
החלטות הוועדה יועברו לתלמיד באמצעות המכינה בלבד.

תלמיד שלא ימציא למכינה בזמן את האישורים הנדרשים לא תיבחן בקשתו למלגת לימודים והוא יחויב במלוא שכר הלימוד.

 

מלגת קיום:

משרד הביטחון יבחן גם אפשרות למתן מלגת קיום לחיילים משוחררים, בנוסף למלגת לימודים. תלמיד שזכאי למלגת קיום לא ישנה את מספר חשבון הבנק שמסר במועד רישומו למכינה.

 

נוכחות:

מלגת הלימודים ומלגת הקיום מותנות בנוכחות של 80% לפחות מהשיעורים במהלך כל חודש. תלמיד שלא עמד בחובת הנוכחות תוקפא מלגת הקיום בחודש הראשון, ובמידה והוא ממשיך להחסיר יופסק הסיוע כליל.

 

תנאים נוספים לקבלת המלגה:

  • תלמיד שיפסיק את לימודיו, לפני תום הלימודים במכינה, לא יהיה זכאי למלגה.
  • קבלה רציפה של מלגה מותנית בהצלחה בלימודים.
  • תלמיד שלא קיבל מלגת לימודים או שקיבל מלגת לימודים חלקית מחויב לשלם את שכ"ל המלא או החלקי עבור הקורסים שאליהם נרשם.
דילוג לתוכן