תקנון ונהלים לסטודנטים במכינה

שיבוץ סטודנטים לכתות לימוד

השיבוץ מבוצע עפ"י הסיכום בין המנהלת, היועצת והסטודנט בראיון הקבלה.
כל שינוי בהרכב הלימודים, או בקבוצות לימוד, יעשה באישור המנהלת והיועצת בלבד.

נוהל הרשמה לבחינות בגרות

הגדרות

נבחן אינטרני:

סטודנט, בוגר 12 שנות לימוד, שלרשותו לפחות יחידת בגרות אחת עם ציון עובר משנות לימודיו בביה"ס
התיכון בו למד. סטודנט זה ייבחן כנבחן משנה אינטרני בבית הספר בו למד.

נבחן אקסטרני:

הינו סטודנט שלמד בביה"ס אקסטרני,או סטודנט שלמד פחות מ-12 שנות לימוד, או בוגר 12 שנות לימוד שלא עבר אף בחינה חיצונית, או תלמיד אינטרני שהחליט לעבור למסלול אקסטרני (עקב שינוי מסלול לימודים),או סטודנט שלמד בביה"ס דתי והומלץ לו ע"י היועצת לפתוח תיק נבחן אקסטרני. התלמיד יבחן במרכז נבחנים עפ"י זימון שיקבל מהשלוחה האקסטרנית.

 • חובת ההרשמה לבחינות הינה על התלמיד.
 • יש להקפיד לשלם את אגרת הבחינה במועד הנקוב.

 

הרשמה

נבחן אינטרני – באחריותו של כל סטודנט להרשם לבחינות במזכירות ביה"ס התיכון בו למד בהתאם לתוכנית הלימודים שלו במכינה. התלמיד יצוייד בדף עם מספרי השאלונים,שיינתן לו במזכירות המכינה בעזרת הדף עליו להירשם למקצועות ויחידות הבחינה במדוייק.
יש לבדוק בביה"ס, שכל השאלונים הנדרשים הוזמנו.
יש לעקוב אחרי התאריכים המדוייקים להרשמה ע"ג לוחות המודעות.

נבחן אקסטרני – באחריותו לפתוח תיק נבחן סמוך לתחילת לימודיו במכינה, ובנוסף לכך להירשם לכל בחינות הבגרות אליהן הוא ניגש באותו סמסטר. כל נבחן יוודא היטב, שהרישום לכל המקצועות, שבהם הוא עומד להבחן נעשה כראוי.
יש לעקוב אחר פרסום התאריכים המדויקים לביצוע פעולות אלה, ע"ג לוח המודעות.

שכ"ל ומילגות סיוע

ועדה מלגות מחליטה, על בסיס הנתונים הסוציו- אקונומיים המופיעים בטופס ההרשמה, על גובה השתתפות בשכ"ל ומילגת קיום חודשית, וזאת, בהתאם לקריטריונים הנהוגים בכל המכינות בארץ.

המענקים ניתנים מקרן מיוחדת: "הקרן לסיוע נוסף" של משרד הביטחון (שאינה ע"ח הפיקדון האישי של החיילים המשוחררים).

תלמיד שעפ"י הקריטריונים הנ"ל לא זכאי ל- 100% פטור משכ"ל, ישלים את שכ"ל עפ"י תעריף שייקבע סמוך לפתיחת הלימודים באחת האפשרויות הבאות:

 1. מהפיקדון האישי של החייל המשוחרר/ת בת שרות לאומי ועפ"י הפניה של הגזברות במכללה.
 2. בהסדר תשלומים עם גזברות המכללה.
 3. סטודנט החייב בתשלום יסדיר תשלומיו לפני תחילת הלימודים במכינה.

מילגות קיום חודשיות – ינתנו לזכאים עפ"י החלטת וועדת המילגות בין ה- 15 ל-20 בחודש. התשלום יהיה רטרואקטיבית מיום תחילת הלימודים במכינה.

תלמיד שלא ימלא את חובותיו הלימודיות והמשמעתיות, תשלום המלגה יבוטל.

תשלום המילגה יועבר ישירות לחשבון הבנק של התלמיד.

אין לשנות מספר חשבון בנק מרגע שהתלמיד נרשם למכינה ומסר את טופס אמות פרטי חשבון הבנק.

באחריות התלמיד לעדכן על כל שינוי שיחול בנתונים הסוציו-אקונומיים, היות ויש לכך השלכה על הזכאות למימון שכר לימוד ומילגות הקיום.

נוהל הפסקת לימודים

סטודנט המפסיק את לימודיו, חייב להודיע בכתב למזכירות המכינה על הפסקת לימודים.

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב, יחשב כלומד.

סטודנט המפסיק את לימודיו עד 1.11 (סמס' א') או 1.4 (סמס' ב') יחויב במחצית שכ"ל של סמסטר אחד.

סטודנט המפסיק את לימודיו לאחר התאריכים הר"מ, יחויב בשכ"ל מלא לסמסטר.

מהלך לימודים תקין

כדי שמצב הלימודים שלך יהיה תקין, עליך לעמוד בכל החובות המפורטות מטה:

 1. הנך מחוייב/ת בנוכחות של לפחות 100% ממפגשי הלימודים בכל מקצוע.
  כל העדרות מחייבת אישור מיוחד מהיועצת.
 2. תלמידים יקבלו שיעורי עזר בקבוצות לימוד, על פי הצורך. השעות יפורסמו על גבי לוח המודעות.
 3. השיעורים במכינה הם תכליתיים ביותר, תלמיד שמאחר לשיעור פוגע בחבריו ללימודים, לכן תלמיד שאיחר יורשה להיכנס לכתה רק לאחר ההפסקה.

וולת"ם

תלמיד שקיבל צו קריאה למילואים, צריך לעדכן את קצינת הקישור ביחידתו ולהודיע לה שהינו תלמיד מכינה, עפ"י החוק רשאים לזמנו למילואים רק ל- 12 יום בשנה, בכל מקרה אחר עליו לדרוש תיקון לצו. ניתן להגיש בקשה לוולת"ם לא יאוחר מ- 42 יום לפני מועד ההתייצבות למילואים.
יש לפנות ליועצת בבקשה להגשת הולת"ם.

משמעת

תקנון המשמעת של המכללה חל גם על תלמידי המכינה. וועדת משמעת של המכללה תדון בכל מקרה חריג של משמעת או השחתת ציוד.

כמו-כן, התלמיד מתחייב על טוהר בחינות (עפ"י תקנון המכללה ועפ"י תקנון משרד החינוך).

בסמכותה של וועדת המשמעת גם להרחיק תלמיד מן המכינה.

מודגש בזאת כי:

 1. כל מורה יקבע את נוהלי השיעור שלו. הנוהל יחייב כל סטודנט באותו שיעור.
 2. העישון בין כתלי המבנים במכללה אסור בהחלט.
 3. הסטודנטים מתבקשים לשמור על נקיון הכיתות והמבנה ולהשליך פסולת לסל האשפה.
 4. יש לכבות פלאפונים עם הכניסה לשיעורים

ביטוח לאומי

באחריות התלמיד להסדיר את תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ישירות בסניף הבטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריו.

הודעות לתלמידי המכינה

כל ההודעות השוטפות לתלמידי המכינה, עדכוני מערכת ובחינות, תפורסמנה בלוחות המודעות שליד משרדי המכינה, עדכונים יתפרסמו ע"ג לוח מודעות וב-facebook המכינה.

הינכם מתבקשים לדאוג לעדכן את מספר הפלאפון ואת כתובת המייל שלכם במזכירות המכינה.

מרגע פרסומן של ההודעות הן מחייבות את התלמידים, האחריות להתעדכן מוטלת על התלמיד!

העברת תוצאות בחינות הבגרות למזכירות המכינה

תלמיד שעמד בבחינות בגרות בזמן לימודיו במכינה, חייב להעביר את תוצאותיהן למזכירות המכינה לשם מעקב, השלמת הלימודים ובדיקת זכאות לתעודת בגרות.
חובה על כל סטודנט להעביר את ציוניו למזכירות המכינה מיד עם הגעתם.
במסלולים ארוכים (מעל שנת לימודים אחת) מחוייבים לעבור 4 יח"ל כתנאי מעבר מסמסטר לסמסטר ו- 8 יח"ל כתנאי מעבר משנה לשנה.

קורס חוזר

 1. תלמיד יהיה זכאי לקורס חוזר ללא תשלום אם עמד בתנאים הבאים:
  א. היה נוכח ביותר מ 80% מהשיעורים וביצע את המטלות ( שיעורי בית, עבודות ובחינות) הנדרשות בקורס.
  ב. ניגש לבחינת הבגרות וקיבל ציון הנמוך מ- 90.
  ג. למד לא יותר מ-3 מקצועות בסמסטר.
 2. הקורס החוזר יינתן רק בתוך שנה ממועד הבחינה במקצוע בו נדרש הקורס החוזר.
 3. הסטודנט יעביר בקשה למנהלת המכינה, המנהלת תבדוק מול המורים והיועצת אם הסטודנט זכאי לקבל קורס חוזר מבחינת נוכחות תקינה בקורס ותפקוד לימודי תקין.
 4. סטודנט יכול לקבל עד שני קורסים חוזרים ללא תשלום.
 5. במידה והסטודנט נכשל בכל המקצועות שלמד במכינה, לא יוכל לקבל קורסים חוזרים.
 6. תלמיד שלא עמד באחד או יותר מהתנאים לעיל יוכל לעשות קורס חוזר בתשלום של 50% מהמחיר של הקורס במכינה.
 7. תלמיד שחוזר על קורס אחרי שסיים את לימודיו במכינה, יאלץ לשלם – דמי רישום, דמי שירותים וביטוח כפי שמקובל במכינה.

קורס פסיכומטרי

הקורס יפתח פעם בשנה בתחילת פברואר למועד אפריל.

פרטים יפורסמו על לוח המודעות לקראת מועד זה.

(קורס יפתח במידה ויהיו מספיק נרשמים ).

שביתות

מורי המכינה אינם לוקחים חלק בשביתות במשק לרבות שביתות מורים.

מובן שעקרון זה חל גם על הסטודטים במכינה.

בברכת שנת לימודים פוריה,

צוות המכינה

דילוג לתוכן