נהלים לעידוד המחקר במכללה

נהלים לעידוד המחקר במכללה

כללי

נוהל זה יחול על:

 1. חבר סגל אקדמי בעל קביעות, בהיקף של 33% משרה ומעלה.
 2. חבר סגל אקדמי ללא קביעות, בהיקף של 75% משרה ומעלה.

מטרה

מטרת נוהל זה לעודד פעילות מחקרית: פרסום מאמרים בכתבי עת שפיטים, פרסום ספרים והגשות לקרנות מחקר תחרותיות.

תוכן הנוהל

 • פרסום מאמר שפיט
 1. עבור פרסום מאמר בכתב עת שפיט (Q1 , Q2), יקבל חבר הסגל סך של 3,000 ₪ עבור פרסום המאמר לכל שנה אקדמית.
  מצ"ב טופס בקשה לקבלת מענק עבור פרסום מאמר.
  הסכום הנ"ל יועבר לבחירת חבר הסגל לקרן מחקר אישית (לצורך המשך פעילות מחקרית או לקניית מחשב נייד בלבד), או לשכרו (בניכוי מס הכנסה עפ"י דין).
 2. עבור פרסום מאמר בכתב עת שפיט (Q3 , Q4), יקבל חבר הסגל סך של 1,500 ₪ עבור פרסום המאמר לכל שנה אקדמית.
  מצ"ב טופס בקשה לקבלת מענק עבור פרסום מאמר.
  הסכום הנ"ל יועבר לבחירת חבר הסגל לקרן מחקר אישית (לצורך המשך פעילות מחקרית או לקניית מחשב נייד בלבד), או לשכרו (בניכוי מס הכנסה עפ"י דין).
 3. עבור פרסום מאמר בכתב עת שפיט אנגלית/ עברית, ללא דירוג, יקבל חבר הסגל סך של 1,500 ₪ עבור פרסום המאמר לכל שנה אקדמית.
  מצ"ב טופס בקשה לקבלת מענק עבור פרסום מאמר.
  הסכום הנ"ל יועבר לבחירת חבר הסגל לקרן מחקר אישית (לצורך המשך פעילות מחקרית או לקניית מחשב נייד בלבד), או לשכרו (בניכוי מס הכנסה עפ"י דין).
 4. עבור פרסום מאמר בספר ערוך שעבר שיפוט, יקבל חבר הסגל סך של 1,500 ₪ עבור פרסום המאמר לכל שנה אקדמית.
  מצ"ב טופס בקשה לקבלת מענק עבור פרסום מאמר.
  הסכום הנ"ל יועבר לבחירת חבר הסגל לקרן מחקר אישית (לצורך המשך פעילות מחקרית או לקניית מחשב נייד בלבד), או לשכרו (בניכוי מס הכנסה עפ"י דין).
 5. עבור תרגום ועריכה לשונית של מאמר, יקבל חבר הסגל סך של עד 2,000 ₪ לכל שנה אקדמית בכפוף להצגת אסמכתאות.
  מצ"ב טופס בקשת תקציב בגין תרגום/עריכה לשונית של מאמר.
  הסכום הנ"ל יועבר לבחירת חבר הסגל לקרן מחקר אישית (לצורך המשך פעילות מחקרית או לקניית מחשב נייד בלבד), או לשכרו (בניכוי מס הכנסה עפ"י דין).

* יש להעביר כל טופס ישירות במייל לטיפולה של גב' גילה אביטל: gila_av@kaye.ac.il

 

 • פרסום ספר אשר עבר תהליך שיפוט
 1. עבור פרסום ספר באנגלית אשר עבר תהליך שיפוט, יקבל חבר הסגל 5,000 שח, אחת לשלוש שנים.
  מצ"ב בקשה לקבלת תגמול בגין פרסום ספר אשר עבר תהליך שיפוט.
 2. עבור פרסום ספר בעברית אשר עבר תהליך שיפוט, יקבל חבר הסגל 2,500 שח, אחת לשלוש שנים.
  מצ"ב בקשה לקבלת תגמול בגין פרסום ספר אשר עבר תהליך שיפוט.
 3. עבור תרגום ועריכה לשונית של ספר יקבל חבר הסגל סך של עד 2,000 שח לכל שנה אקדמית בכפוף להצגת אסמכתאות.
  מצ"ב טופס בקשת תקציב בגין תרגום/עריכה לשונית של ספר.

* יש להעביר כל טופס ישירות במייל לטיפולה של גב' גילה אביטל: gila_av@kaye.ac.il

 

 • קרנות מחקר תחרותיות
 1. חבר סגל שהצעתו זכתה בקרן מחקר תחרותית (בכפוף לרשימת הקרנות התחרותיות המפורטות בנספח א), יקבל תגמול בסך של 7,500 שח.
  מצ"ב טופס בקשה לתגמול עבור זכיה בקרן מחקר תחרותית.
 2. חבר סגל שלא זכה במימון בקרן מחקר תחרותית, אך קיבל ציון טוב מאוד, יקבל תגמול בסך 5,000 שח.
  מצ"ב טופס בקשה לתגמול עבור ציון טוב מאוד בקרן מחקר תחרותית.
 3. חבר סגל שיתחייב להגיש הצעת מחקר לקרן מחקר תחרותית, יקבל תגמול בסך 3,500 שח. עם קבלת הכסף, יימלא חבר הסגל הצהרה לאיזו קרן ומהו מועד ההגשה. לא הגיש חבר הסגל את ההצעה כאמור, יתבקש להחזיר את התגמול בשכרו.
  מצ"ב טופס בקשה לתגמול להגשת הצעת מחקר לקרן מחקר תחרותית.

* יש להעביר כל טופס ישירות במייל לטיפולה של גב' גילה אביטל: gila_av@kaye.ac.il

 

תחולה

תחולת נוהל זה החל מתחילת שנה"ל תשפ"ד.

כללי

1. נוהל זה יחול על:

 • חבר סגל אקדמי בעל קביעות בהיקף של 33% משרה ומעלה, הנוסע לכנס בינלאומי בחו"ל או בארץ במסגרת מחקר פעיל.
 • חבר סגל אקדמי ללא קביעות בהיקף של 50% משרה ומעלה, הנוסע לכנס בינלאומי בחו"ל או בארץ במסגרת מחקר פעיל.

מחקר פעיל ייחשב נסיעה לכנס בו מציג חבר הסגל מחקר / מאמר, או לחילופין, שיתוף פעולה מחקרי עם עמית ממוסד אקדמי מוכר בחו"ל.

2. יציאה לכנס ממומן בנוהל זה ואישור היעדרות מהוראה תותר פעם בשנה אקדמית.

 

מטרה
מטרת נוהל זה לקבוע את הקריטריונים לקבלת האישור והחזר ההוצאות בגין מחקר פעיל.

 

תהליך החזרת הכספים בגין נסיעה

1. במידה ויש לחבר הסגל קרן מחקר אישית, ינוצלו קודם כספי קרן המחקר האישית, ובמידה ונדרשת השלמה, היא תושלם בהתאם לנוהל.

2. באם קיבל חבר הסגל את המימון טרם הנסיעה, מחויב להגיש אסמכתאות קבילות תוך 10 ימים לגב' גילה אביטל במייל: gila_av@kaye.ac.il.
באם עלויות הנסיעה קטנות מהבקשה למימון טרם הנסיעה, יוחזר ההפרש למכללה.

3. תקרת המימון לשנה הינה:

 • עבור חבר סגל בעל קביעות, מעל 33% משרה, ולא תעלה על סך של 8,500 ₪ .
 • עבור חבר סגל ללא קביעות, מעל 75% משרה, ולא תעלה על סך של 8,500 ₪ .
 • עבור חבר סגל ללא קביעות, מעל 50% משרה, ולא תעלה על סך של 6,000 ₪ .

4. מס הכנסה

התקרות שנקבעו בנוהל זה עומדות עד התקרה המותרת המופיעה בתקנות מס הכנסה והחזר הוצאות לינה ונסיעות ולפיכך פטורים ממס הכנסה.
במקרים בהם יקבע ע"י מס הכנסה שיעור לניכוי מס במקור, ינוכה המס בהתאם.

 

תחולה
תחולת נוהל זה החל מתחילת שנה"ל תשפ"ד.

 

תוכן הנוהל

השתתפות בכנס בינלאומי בחו"ל:

1. חבר סגל המבקש לנסוע לחו"ל לצורך הצגת מחקר / מאמר, אשר לא הוצג קודם לכן בכנס (בינלאומי או ארצי), יגיש בקשה לראש ביה"ס על מנת לקבל אישור יציאה לכנס, אשר תכלול: שם הכנס, האגודה/ארגון המקיים את הכנס, מיקומו, תאריכי הכנס ואישור על קבלת המחקר/ מאמר לכנס.
מצ"ב טופס בקשה לאישור ראש בית הספר. חבר הסגל יעביר את האישור של ראש בית הספר סרוק במייל לגב' גילה אביטל: gila_av@kaye.ac.il .

2. לצורך קבלת החזר הוצאות עבור השתתפות בכנס לאחר החזרה, מצ"ב טופס בקשה לקבלת החזר הוצאות בגין השתתפות בכנס בינלאומי בחו"ל.
יש לצרף את האסמכתאות הבאות:

 • דמי הרשמה לכנס.
 • הוצאות טיסה (מחלקת תיירים).
 • לינה ושהות במהלך ימי הכנס, ובנוסף עד יום שהות נוסף לפני ואחרי הכנס (עד 250$ ללילה) ועד חמישה לילות.
 • אש"ל כמקובל (75$ ליום).
 • נסיעות לשדה התעופה ובחזרה.

3. לקבלת מימון טרם הנסיעה:

 • חבר סגל רשאי לקבל את סכום הכסף המבוקש לצורכי הכנס טרם נסיעתו לכנס, וזאת לאחר חתימה על הצהרה להגשת אסמכתאות תוך 10 ימים מיום חזרתו. מצ"ב טופס בקשה לקבלת מימון טרם הנסיעה לכנס בינלאומי בחו"ל, כולל ההצהרה.
 • לאחר הנסיעה, האסמכתאות יוגשו במייל לגב' גילה אביטל: gila_av@kaye.ac.il.
 • במידה ותוך 10 ימים חבר הסגל לא יגיש את האסמכתאות/קבלות כמבוקש, הסכום ינוכה משכרו.

 

השתתפות בכנס בינלאומי בארץ:

1. חבר סגל המבקש להשתתף בכנס בינלאומי בארץ לצורך הצגת מחקר / מאמר, אשר לא הוצג קודם לכן בכנס, יגיש בקשה לראש ביה"ס על מנת לקבל אישור יציאה לכנס. מצ"ב טופס בקשה לאישור ראש בית הספר.
חבר הסגל יעביר את האישור של ראש בית הספר סרוק במייל לגב' גילה אביטל: gila_av@kaye.ac.il.

2. לצורך קבלת החזר הוצאות עבור השתתפות בכנס לאחר החזרה, מצ"ב טופס בקשה לקבלת החזר הוצאות בגין השתתפות בכנס בינלאומי בארץ.
יש לצרף את האסמכתאות הבאות:

 • דמי הרשמה לכנס.
 • הוצאות נסיעה לכנס בארץ.
 • שהות בת לילה אחד בלבד עד תקרה של 750 ₪ ללילה.

 

נסיעה לצורך שיתוף פעולה במחקר פעיל:

1. חבר סגל המבקש לנסוע לחו"ל לצורך שיתוף פעולה במחקר פעיל, יגיש בקשה לראש ביה"ס על מנת לקבל אישור יציאה לכנס.
מצ"ב טופס בקשה לאישור ראש בית הספר. חבר הסגל יעביר את האישור של ראש בית הספר סרוק במייל לגב' גילה אביטל: gila_av@kaye.ac.il.

2. בנוסף, חבר הסגל יגיש לגב' גילה אביטל במייל מכתב הזמנה רשמי מעמיתו אשר עמו הוא מבקש לקיים שיתוף פעולה, תוך התייחסות למהות המחקר וסוג שיתוף הפעולה. מכתב ההזמנה (מאת עמית המחקר) ייכתב על נייר לוגו של המוסד המזמין.

3. המימון לצורך שיתוף פעולה מחקרי לא יעלה על 5 ימים.

4. לצורך קבלת החזר הוצאות לאחר החזרה, מצ"ב טופס בקשה לקבלת החזר הוצאות בגין נסיעה לצורך שיתוף פעולה במחקר פעיל.
יש לצרף את האסמכתאות הבאות:

 • הוצאות טיסה (מחלקת תיירים).
 • לינה ושהות במהלך ימי השת"פ, ובנוסף עד יום שהות נוסף לפני ואחרי (עד 250$ ללילה) ועד חמישה לילות.
 • אש"ל כמקובל (75$ ליום).
 • נסיעות לשדה התעופה ובחזרה.

5. לקבלת מימון טרם הנסיעה:

חבר סגל הבוחר בהעברת הגמולים עבור פרסום מאמר/ספר או קרנות מחקר תחרותיות לקרן מחקר אישית (באמצעות אחד הטפסים המצורפים לנהלי עידוד מחקר והמפורסמים באתר המכללה), הגמול יועבר באופן אוטומטי לקרן מחקר אישית שתיפתח עבורו.

חבר סגל יוכל לנצל כספים מקרן המחקר האישית רק למטרות הבאות:

 • תרגום או עריכת מאמר/ספר (בתוספת לגמול הניתן על ידי המכללה).
 • העסקת עוזר מחקר.
 • ביצוע סקרים על ידי חברות חיצוניות.
 • סיוע בניתוח סטטיסטי או מתודולוגי אחר.
 • נסיעות לכנסים בינלאומיים לצורך הצגת מאמר או מחקר פעיל (בנוסף להחזר הניתן ע"י המכללה פעם בשנה).
 • רכישת ספרים או כתבי עת לטובת המחקר האישי.
 • תוכנות מחשב שאינן מסופקות ע"י המכללה.

ניצול כספי קרן המחקר האישי יעשה באמצעות הצגת אסמכתאות וקבלות רשמיות במחלקת הכספים אצל גב' סיוון ורדי, מייל: sivanv@kaye.ac.il.

לא ניתן יהיה לפדות בעת פרישה כסף שיצטבר בקרן המחקר האישית.

 

תחולה

תחולת נוהל זה החל מתחילת שנה"ל תשפ"ד.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן