סדרי הרשמה

בעלי תעודת בגרות מחו"ל

עולים חדשים יתקבלו על סמך ציוני מבחן פסיכומטרי בלבד ויהיו חייבים במבחן ידע בעברית (יע"ל) בציון 110.

פטור מחובת מבחן פסיכומטרי

המכללות רשאיות לפטור מועמדים מחובת מבחן הפסיכומטרי בתוכניות מסוימות על סמך ממוצע בגרות משוקלל בהתאם להנחיות משרד החינוך.

ראיון קבלה לתוכנית

מועמדים יוזמנו לראיון (אישי או קבוצתי) בוועדת קבלה מכללתית. ועדה זו רשאית לדחות מועמד, גם אם עמד בהצלחה בתנאי הקבלה האחרים. ראשי התוכניות רשאים לקבוע מבדקי התאמה נוספים בהתאם לשיקול דעתם המקצועי.

קבלה להתמחות

להתמחות יתקבל מועמד, בתנאי שיעמוד גם בקריטריונים נוספים ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

הנחיות להרשמה

על המועמד להציג:

 • טופס הרשמה
 • תעודת בגרות או אישור זכאות לבגרות
 • תמונת פספורט
 • אישור רפואי
  על המועמד להגיש אישור רפואי חתום על-ידי רופא המשפחה, המעיד על בריאות תקינה.
  מועמד בעל הגבלה בריאותית או נכות יתקבל על-פי הנחיית רופא אגף כ"א בהוראה (רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים טל. 02-5603222)
  הערה- המתקבלים למסלול חינוך גופני צריכים בנוסף לעבור בדיקה ארגומטרית.
  מועמד לא יוכל להתחיל את לימודיו ללא הגשת אישורים אלו.
 • אישור על דמי הרשמה
  דמי הרשמה עבור הלימודים לשנה"ל תש"פ הם 475 ₪.
  סכום זה אינו מוחזר למועמד המבטל את הרשמתו. סכום זה אינו נכלל בשכר הלימוד.
  כל רישום מחייב תשלום דמי רישום מחדש.
 • צילום תעודת זהות
 • צילום תעודת שחרור / שירות לאומי

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידת רישום וקבלה בטלפון: 08-6402899

דילוג לתוכן