מכרזים פומביים

מס' מכרז
שם מכרז
סטטוס
מועד הגשה סופי
1/2024
מכרז הקמת אתר אינטרנט עבור מכללת קיי 1/2024
פעיל

יום ה, 20/06/2024

מכרז פומבי 1/2024 להקמת אתר אינטרנט למכללה האקדמי לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע (להלן: "המכללה"), מזמינה בזאת מציעים למתן הצעות עבור המכרז שפרטיו בכותרת לעיל.

להלן הפרטים ותנאים כלליים:

1. המכללה מודיעה בזאת, כי הנוהל לגבי הגשת המכרז מפורסם בעיתונות הארצית, הן בשפה העברית והן בשפה הערבית.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת: https://kaye.ac.il/רכש-ומכרזים-אודות/מכרזים-פומביים/
המבקש להשתתף במכרז יוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המכללה.


2.
שאלות הבהרה ניתן להעביר בכתב בלבד, עד יום שלישי 21.5.2024 עד השעה 12:00.
את השאלות, כאמור, יש להפנות לדואר אלקטרוני michrazim@kaye.ac.il


3.
המועד האחרון להגשת הצעות יהיה ביום חמישי, 20.06.2024 עד השעה 12.00 בצהרים
בחדר 112 בנין ראשי מס' 1, לידי הגב' תקווה אלבז אשר נדרשת חתימתה טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים.
מעטפות שיגיעו לאחר השעה הנקובה לא ישתתפו במכרז.


4.
המכרז יערך בהתאם להוראות מסמכי המכרז. יובהר כי אין המכללה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה אחרת שהיא.


5.
האמור לעיל מהווה תמצית חלקית ביותר של תנאי המכרז, ואין בו כדי להחליף את מסמכי המכרז המלאים.


לפרטים נוספים יש לפנות לטלפון: 08-6402718 או במייל
בלבד: michrazim@kaye.ac.il

03/2023
מכרז 03/2023 לביצוע אגירה, הגברת לחץ והתקנת קווים ראשיים למערכת ספרינקלרים וכיבוי אש ברחבי הקמפוס
הסתיים

יום א, 09/07/2023

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע (להלן: "המכללה"), מזמינה בזאת מציעים למתן הצעות עבור המכרז שפרטיו בכותרת לעיל.

 • המכללה מודיעה בזאת, כי ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המכללה
  בכתובת: http://www.kaye.ac.il בתפריט ראשי בנושא "מכרזים".
  המבקש להשתתף במכרז יוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המכללה.
 • מועד סיור קבלנים, יתקיים בתאריך 27.06.23, יום שלישי, בשעה 14:00.
 • שאלות הבהרה ניתן להעביר בכתב בלבד, עד יום ראשון 02.07.23 ולא יאוחר מהשעה 10:00.
  את השאלות כאמור יש להפנות לדואר אלקטרוני michrazim@kaye.ac.il ובהתאם להוראות המכרז.
 • מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה יועלו לאתר המכללה.
  משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המכללה בכל עת ביחס להבהרות/שינויים/עדכונים ככל שיהיו.
 • המועד האחרון להגשת הצעות יהיה ביום ראשון, 09.07.23 ולא יאוחר מהשעה 12:00.
 • יש להגיש את ההצעות באופן ידני אל תיבת המכרזים הממוקמת ליד חדר 113 בבניין ראשי מס' 1,
  לידי הגב' תקוה אלבז, אשר חתימתה נדרשת טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים.
  מעטפות שיגיעו לאחר השעה הנקובה לא תתקבלנה.
 • המכרז ייערך בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
  יובהר כי אין המכללה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה אחרת שהיא.
 • האמור לעיל מהווה תמצית חלקית ביותר של תנאי המכרז, ואין בו כדי להחליף את מסמכי המכרז המלאים.
 • לפרטים נוספים יש לפנות לטלפון 08-6402718 או במייל: michrazim@kaye.ac.il בלבד.
02/2023
מכרז 02/2023 הקמת חדרי סדנאות בבניין אומנות ושיפוץ מתחם פרגולת קפיטריה
הסתיים

יום ב, 26/06/2023

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע בע"מ חל"צ להלן: "המכללה"/"מכללת קיי", פונה בזאת לקבלת הצעות לביצוע עבודות הקמה חדרי סדנאות בבנין אומנות במכללת קיי.

01/2023
מכרז שירותי ביטוח 01/2023 למתן שירותי ביטוח עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הסתיים

יום א, 19/03/2023

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע (להלן: "המכללה"), מזמינה בזאת מציעים למתן הצעות עבור המכרז שפרטיו בכותרת לעיל.

להלן הפרטים ותנאים כלליים:

1 . המכללה מודיעה בזאת, כי ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט בתפריט ראשי בנושא ,http://www.kaye.ac.il של המכללה בכתובת "מכרזים".
המבקש להשתתף במכרז יוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המכללה.

2 . שאלות הבהרה ניתן להעביר בכתב בלבד, עד יום רביעי 01.03.2023 ולא יאוחר מהשעה 12:00 .
את השאלות, כאמור, ובהתאם להוראות michrazim@kaye.ac.il יש להפנות לדואר אלקטרוני המכרז.

3 . מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה יועלו לאתר המכללה.
משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המכללה בכל עת ביחס להבהרות/שינויים/עדכונים ככל שיהיו.

4 . המועד האחרון להגשת הצעות יהיה ביום ראשון, 19.03.2023 ולא יאוחר מהשעה 12:00

5 . יש להגיש את ההצעות באופן ידני אל תיבת המכרזים הממוקמת בחדר 112 בבנין ראשי מס' 1, לידי הגב' תקווה אלבז, אשר חתימתה נדרשת טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים.
מעטפות שיגיעו לאחר השעה הנקובה לא תתקבלנה.

6 . המכרז יערך בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
יובהר כי אין המכללה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה אחרת שהיא.

7 . האמור לעיל מהווה תמצית חלקית ביותר של תנאי המכרז, ואין בו כדי להחליף את מסמכי המכרז המלאים.

לפרטים נוספים יש לפנות לטלפון: 08-6402718 או במייל בלבד: michrazim@kaye.ac.il

2-2021
מכרז 2-2021 לביצוע עבודות בינוי , הקמת משרדים, מטבחון ושירותים בבנין הראשי
הסתיים

יום ד, 30/06/2021

01-2021
מכרז פומבי 01-2021- עבודות בינוי חשמל והתקנת מערכות מתזים אוטומטיים
הסתיים

יום א, 04/04/2021

12:00

1-2019
מכרז פומבי 1-2019 לביצוע עבודות מיזוג בגלריה לאומנות במכללת קיי
הסתיים

יום ד, 25/09/2019

12:00

2-2017
מכרז פומבי 2-2017 לביצוע היסעים עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע
הסתיים

יום א, 02/07/2017

12:00

1-2017
מכרז פומבי מספר 1/2017 להקמה, לאירוח ולתחזוקה של אתר אינטרנט עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הסתיים

יום א, 25/06/2017

12:00

הבהרה מס' 1 למכרז 1/2017:
למען הסר ספק, המועד האחרון להגשת ההצעות הנו יום א' 25.6.2017 עד השעה 12:00, כפי שרשום בטבלת המועדים, בראש המכרז, בעמ' 5.

הבהרה מס' 2 למכרז 1/2017

נספח 1.3.2 (קובץ word)

3-2016
מכרז פומבי לביצוע עבודות מיזוג אוויר, אספקה והתקנת שתי יחידות קירור/ חימום מים במכללת קיי
הסתיים

יום ד, 18/01/2017

12:00

3-2015
מכרז פומבי לאספקת מחשבים ניידים ונייחים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע
הסתיים

יום ה, 30/07/2015

12:00

2-2015
מכרז פומבי לאספקה והתקנת עמדות מרצה, מקרנים ותשתיות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הסתיים

יום ג, 14/07/2015

12:00

2-2014
מכרז פומבי להפעלת קפיטריה בשרית וחלבית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הסתיים

יום א, 21/09/2014

12:00

1-2014
מכרז פומבי לביצוע היסעים עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע
הסתיים

יום ד, 12/02/2014

12:00

1-2013
מכרז פומבי להפעלת קפיטריה בשרית וחלבית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הסתיים

יום ד, 30/10/2013

12:00

3/2012
מכרז פומבי לאספקת סולר תחבורה ונפט במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע
הסתיים

יום ד, 31/10/2012

12:00

מכרז פומבי מספר 3-2012

לאספקת סולר תחבורה ונפט
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הבהרה מס' 1 למכרז לאספקת סולר תחבורה ונפט

2/2012
מכרז פומבי 2/2012 –להפעלת קפיטריה בשרית וחלבית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הסתיים

יום ד, 07/11/2012

12:00

3/2011
מכרז להפעלת קפיטריה חלבית ובשרית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע
הסתיים

יום א, 11/09/2011

12:00

2/2011
מכרז פומבי 2/2011 – זכיין להפעלת חנות מכר במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הסתיים

יום ב, 20/06/2011

12:00

2/2010
קול קורא לאספקת מחשבים נייחים, מסכי מחשב ומחשבים ניידים
הסתיים

יום א, 18/07/2010

12:00

1/2010
קול קורא לאספקת ריהוט כיתתי – כסאות ושולחנות תלמיד
הסתיים

יום ג, 04/05/2010

12.00

דילוג לתוכן